Nieuw in 2022

Een nieuw jaar brengt ook nieuwe wetten en regels. We hebben de belangrijkste bouw-specifieke veranderingen voor u opgesomd.
U kan ze ook bekijken en beluisteren. Herbekijk ons webinar 'Premies en andere nieuwigheden in 2022'.

2022 brengt ook heel wat nieuwe algemene ondernemerszaken. U vindt ze handig verzameld op de UNIZO-website
 

Bouwen

Vanaf 2022: S28 of een compensatieregeling met een strenger E-peil

Vanaf 2022 wordt de Schil- of S-peileis voor nieuwbouwwoningen verstrengd van S31 naar S28.
Veel nieuwe woningen bereiken dit strengere peil al, maar niet allemaal. Daarom voorziet de Vlaamse Regering nu in een compensatiemogelijkheid. De bouwheer kan de aanscherping van de S-peileis van S31 naar S28 compenseren door een lager E-peil te realiseren.  Een wooneenheid waarbij het strengere S-peil van S28 niet wordt behaald (maar wel S29, S30 of S31) voldoet dan wél aan de EPB-eisen, als:
 • voor bouwaanvragen in 2022 een E-peil van E25 wordt behaald (in plaats van E30);
 • voor bouwaanvragen vanaf 2023 een E-peil van E20 wordt behaald (in plaats van E30).
Het E-peil voor woningen en appartementen blijft op maximum E30 voor bouwaanvragen in 2022.
 

Vrijstaande zorgwoningen worden EPB-plichtig

Vrijstaande gebouwen kleiner dan 50 m² zijn momenteel niet EPB-plichtig: ze moeten niet aan EPB-eisen voldoen, en het is niet verplicht een EPB-verslaggever te betrekken. Dat  verandert voor zorgwoningen. Vrijstaande zorgwoningen moeten voortaan wél aan de EPB-eisen voldoen en van bij de start van de werken, moet een EPB-verslaggever betrokken worden.
 

Wijziging van de indientermijn van uitzonderingsaanvragen

De termijn wijzigt binnenkort naar 9 maanden vanaf het verlenen van de bouwvergunning, in plaats van ‘vanaf de datum van de vergunningsaanvraag’.
 

Renovatieverplichting niet-residentiële gebouwen

Op 1 januari 2022 start de renovatieverplichting voor alle niet-residentiële gebouwen. Binnen de vijf jaar na overdracht van een gebouweenheid, zal het aan energiebesparende maatregelen moeten voldoen. Daar bovenop moeten kleine niet-residentiële gebouwen vanaf 2022 een energielabel C of beter behalen en moeten grote niet-residentiële gebouwen vanaf 2023 in een minimaal aandeel hernieuwbare energie voorzien.
Info  

Opmerking: In het Vlaamse klimaatplan staat dat er ook een renovatieverplichting komt voor woningen vanaf 2023.

 

Verstrenging EPB-eisen voor ingrijpende energetische renovatie (IER) 

Voor IER-projecten met een omgevingsvergunning vanaf 2022 geldt een verstrenging van de EPB-eisen, nl. E60 i.p.v. E70. 
 

Verbod op vervanging stookolieketel indien er aardgas beschikbaar is

Vanaf 1 januari 2022 zal het in bestaande gebouwen (woongebouwen en niet-residentiële gebouwen) niet meer toegelaten zijn om nog een stookolieketel te plaatsen als in de straat een aansluiting op het aardgasnet mogelijk is. Kleine herstellingen aan bestaande toestellen blijven wel mogelijk.
Info
 

Tracering sloopmaterialen

De tracering van sloopmaterialen wordt een integraal onderdeel van de sloopopvolgingsprocedure. Concreet betekent dit dat voor sloopwerven waarvoor de opmaak van een sloopopvolgingsplan verplicht is, het sloopbedrijf het traceerbaarheidssysteem voor sloopmaterialen moet volgen (Vlarema art. 4.3.3.), de zogenaamde Tracimatprocedure. Deze verplichte sloopopvolging (art. 49 en art. 51 van de Vlarema 8 wijziging) zal gelden voor alle sloopwerven binnen dit toepassingsgebied waarvoor de omgevingsvergunning na 30 juni 2022 wordt ingediend.
 

Digitale registratie van de signalisatievergunning wordt verplicht.

Het aanvragen van signalisatievergunningen voor de uitvoering van grondwerken wordt volledig digitaal. Het digitaliseren van de signalisatievergunning maakt deel uit van de GIPOD-vernieuwing.
Op basis van de locatie van het grondwerk word je automatisch doorverwezen naar ofwel het aanvraagformulier in het GIPOD ofwel de online webtool of website van het lokale bestuur. Het aanvragen van jaarvergunningen signalisatie zal eveneens mogelijk gemaakt worden via GIPOD, maar deze functionaliteit zal pas in 2022 ontwikkeld worden.
Info
 

Afschaffing attest 6% BTW voor renovatiewerken

In het kader van administratieve vereenvoudiging wordt de attesteringsplicht voor de toepassing van 6% btw bij renovatiewerkzaamheden vervangen door een standaardverklaring op de factuur. Tot juli 2022 kan u nog het oude btw-attest gebruiken. Nadien niet meer.
 

Woningen en gebouwen

Registratierechten

Goed nieuws voor wie vanaf 1 januari 2022 een gezinswoning wil kopen: de registratiebelasting daalt van 6 naar 3%. Voorwaarde is dan wel dat je geen andere woning bezit. Het moet met andere woorden gaan om de aankoop van je enige woning. De datum van de authentieke akte is bepalend om te weten welk tarief van toepassing is.

Kopers van ander vastgoed betalen vanaf 2022 12% i.p.v. 10%. Hier telt de datum van het compromis.

Natuurlijke personen die een ingrijpende energetische renovatie (IER) of een gedeeltelijke herbouw uitvoeren, genieten een aanvullend verlaagd tarief en betalen vanaf 01/01/2022 nog maar 1% registratiebelasting.

Info
 

Verplichte waardebepaling bij hypothecaire lening

Vanaf 2022 moeten woningkopers verplicht de waarde van de woning laten schatten voordat ze  een hypothecaire lening afsluiten. De bank zal zich bij de berekening van de hypothecaire lening niet langer baseren op de aankoopprijs van de woning, maar op de geschatte waarde ervan.
Meer geboden dan de geschatte waarde? Dan berekent de bank het maximale leenbedrag op basis van de geschatte waarde. Concreet: je kan geen hoger bedrag lenen als je over de waarde hebt geboden.
 

Asbestattest

In de loop van 2022 wordt het verplicht om een asbestattest te hebben als u een woning, of een ander gebouw, ouder dan bouwjaar 2001 wilt verkopen. Vanaf 2032 moet elke eigenaar van een gebouw over een asbestattest beschikken. Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders.
Om zo’n asbestattest te krijgen, moet u eerst een asbestinventaris laten opstellen door een ‘gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie’. De inventaris beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden.
Tijdens onderhouds- of renovatiewerken aan een gebouw moet elke eigenaar of uitvoerder van de werken, voortaan de asbesttoepassingen wegnemen die door de werken eenvoudig bereikbaar zijn. Zo wordt vermeden dat asbesthoudende materialen opnieuw ingesloten raken en de risico’s worden doorgeschoven naar toekomstige generaties.
Info
 

EPC

Belangrijk voor wie een woning verkoopt vanaf 2022: enkel EPC's opgemaakt vanaf 2019 (met de labelverdeling) zijn nog geldig.

Vanaf 1 januari 2022 moeten alle appartementsgebouwen met minstens 15 gebouweenheden een EPC gemeenschappelijke delen hebben. De volgende jaren komt er een gelijkaardige verplichting voor kleinere appartementsgebouwen.
 

Premies 2022

Mijn VerbouwPremie

In de loop van 2022 zullen particulieren en bedrijven via één online loket een premie kunnen aanvragen voor renovatie én energiebesparende investeringen. Die eengemaakte premie geldt voor woningen, appartementen en alle andere gebouwen in het Vlaamse Gewest.
 

Energiepremies

De energiepremies voor energiebesparende investeringen die de Vlaamse overheid geeft via de netbeheerder Fluvius lopen in 2022 verder. De premiehoogte en de voorwaarden blijven meestal behouden. Voor bepaalde types van warmtepompen verhoogt de premie, voor een thuisbatterij is er een lagere premie. De geplande daling van de premie voor zonnepanelen gaat niet door en blijft dus.

U vindt een overzicht op de website energiesparen.be/subsidies, voor particulieren en voor ondernemers 
 

Premie voor micro-WKK stopgezet

De premie voor micro-warmtekrachtkoppeling, ook wel bekend als brandstofcel, kleiner dan 10 kW wordt afgeschaft vanaf 2022 bij gebruik van een fossiele brandstof zoals aardgas, propaan, stookolie en waterstofgas.
Info
 

Tijdelijke premie voor de verwijdering en vervanging van een asbesthoudend dak en plaatsing zonnepanelen op niet verwarmde niet-woongebouwen

Fluvius voorziet in 2022 voor niet-verwarmde niet-woongebouwen een tijdelijke premie van 12 euro per m² dakoppervlakte waarvan het asbest wordt verwijderd, op voorwaarde dat er op dezelfde site een nieuwe PV-installatie wordt geplaatst. Alle asbesthoudende materialen in het onderdak of de dakbedekking moeten worden verwijderd en het volledige asbesthoudende dakdeel moet worden vernieuwd. De nieuwe PV-installatie moet op het gesaneerde dak of op het dak van een ander gebouw op dezelfde site worden geplaatst en de oppervlakte van de nieuw geplaatste fotovoltaïsche zonnepanelen in verhouding tot de gesaneerde dakoppervlakte moet minstens 10% bedragen.

De finale goedkeuring van deze premie wordt verwacht in de loop van januari 2022. 

 

Vermindering onroerende voorheffing

Wie een nieuwbouwwoning bouwt met een lager E-peil dan wettelijk voorzien, kan vijf jaar lang korting op zijn onroerende voorheffing krijgen.
De korting hangt af van het jaar van de bouwaanvraag en het E-peil van de woning. Voor bouwaanvragen vanaf 2022 bedraagt de korting 100% voor een E-peil van maximaal E10. Voor een E11 t.e.m. E20 bedraagt de korting 50%.
Info

Opmerking: er komt ook een korting op de onroerende voorheffing voor ingrijpende energetische renovaties
 

Ondernemen

Nieuwe drempelbedragen overheidsopdrachten

De Europese drempelbedragen worden tweejaarlijks vastgelegd. De drempel voor aanneming van werken voor 2022-2023 is 5.382.000 euro. Overheidsopdrachten boven deze zogenaamde “EU-drempels” worden Europees bekend gemaakt.
 

Verplichte werfmelding 30bis - leveranciers stortklaar beton

Vanaf 1 januari 2022 kunnen de leveranciers van stortklaar beton in de webtool 30bis via een vereenvoudigd systeem en met minder administratieve rompslomp gemeld worden. 
Herbekijk de Bouwunie-opleiding en demo hierover
 

Nieuwe nettarieven (energie)

Vanaf midden 2022 worden de distributienettarieven voor elektriciteit deels aangerekend met een capaciteitstarief. Ook verdwijnt op dat moment het onderscheid tussen het dag- en nachttarief.
 

Personeelszaken

Aanpassing KB-213

Tot op heden liet dit overurenregime toe om bovenop het basisuurrooster van acht uur één overuur per dag te presteren. Door de net goedgekeurde wijziging kan er niet langer één, maar anderhalf uur per dag overgewerkt worden.
Gevolg: uurroosters zullen moeten worden aangepast in het arbeidsreglement.

De totale pot van 180u op jaarbasis blijft wel ongewijzigd. Daarnaast is er ook een aanpassing van de recuperatieregels. Indien de werknemer kiest voor de recuperatie, is de recuperatietermijn van 6 maanden verlengd tot 12 maanden. Dit geeft werkgever en werknemer meer flexibiliteit in de planning.
 

Relance-overuren (120 uur)

Zeer interessante overuren voor werkgever en werknemer. Doordat ze zijn vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen is de loonkost voor de werkgever beperkt tot het bruto-uurloon. Ook voor de werknemer is bruto = netto! Het telt evenwel niet mee voor zijn vakantierechten, pensioen, getrouwheidszegels, … Dit in tegenstelling tot andere overurenstelsels zoals KB 213 en de normale vrijwillige overuren.
 

Doelgroepvermindering eerste werknemer

De doelgroepvermindering eerste aanwervingen blijft ook in 2022 bestaan en geldt voor onbepaalde tijd. Het voordeel ervan zal evenwel beperkt worden. Vanaf 1 januari 2022 komt de vermindering van RSZ-bijdragen voor de eerste aanwerving neer op een kwartaalforfait van 4.000 euro.
In de praktijk heeft dit slechts gevolgen voor de hogere lonen, namelijk als het bruto maandloon 5.330 euro of meer bedraagt. 
  

Vereenvoudiging opleidingsstelsels

Er is een verbetering, harmonisering en vereenvoudiging van de sectorale opleidingsstelsels. Zo zal er vanaf nu nog met 2 forfaitbedragen worden gewerkt. Voor opleidingen waarvoor loon moet betaald worden: 25 euro per uur per arbeider. Opleidingen waarvoor geen loon moet betaald worden: 10 euro per uur per arbeider.

Daarnaast is ook het principe van de subrogatie in het akkoord opgenomen, waardoor Constructiv zorgt voor de administratie afhandeling en prefinanciering. Dit zorgt voor een snellere uitbetaling aan u. Werkgevers worden volledig ontzorgd!
 

Verplichte veiligheidsopleiding – vanaf 1 juli 2022

Op de werven waar een veiligheidscoördinator is aangesteld, dient iedereen een veiligheidsopleiding te hebben gevolgd. Er wordt een sectorale VCA-opleiding uitgewerkt ten belope van 8u. Deze dient door nieuwkomers in de sector gevolgd te worden binnen de maand na aanvang van de werken op een werf.

Voor de andere bouwplaatsen zal er door Constructiv een basispakket (ten belope van 8u) worden opgesteld die een bevoegd persoon binnen de onderneming de mogelijkheid geeft deze opleiding te geven.
 

En ook dit nog

Groen licht om btw-verlaging voor sloop en heropbouw te verlengen

De btw-verlaging voor sloop en heropbouw van 21% naar 6% zal waarschijnlijk worden verlengd. Ons land heeft daarvoor groen licht gekregen van Europa. De tijdelijke maatregel diende als relancemaatregel om energieverslindende woningen te vervangen en zou normaal eind 2022 aflopen.


Voor een overzicht van de globale zaken die voor u als ondernemer veranderen, raadpleegt u ook de website van UNIZO

Stel ons jouw vraag. Of vraag een bezoek aan van een van onze medewerkers. Bouwunie-leden contacteren het Bouwunie-expertenteam ook snel via 02 588 11 00 of via info@bouwunie.be. Of stel je vraag in de chat.

Dank voor je vraag. Een van onze experts volgt jouw vraag verder op.
Er is een onherstelbare fout opgetreden.
Er was een probleem bij het laden van het formulier.
De verwerking is bezig. Even geduld a.u.b.

Graag nog even uw gegevens zodat we u indien nodig kunnen contacteren:

 • {{ data.formData.vat_isvalid = ((data.formData.vat && contactRequestForm.vat.$valid)? '1':null) }}
 • validatie...

 • Vul alle velden volledig in. De verplichte velden zijn aangegeven.

  Ik begrijp dat Bouwunie mijn persoonsgegevens verwerkt met het oog op leden- of prospectenbeheer.
  Indien ik dit als niet-lid niet wil, volstaat een mail naar privacy@bouwunie.be.

  Ik kan mijn gegevens inkijken en laten aanpassen via een eenvoudig verzoek aan Bouwunie mét bewijs van identiteit.
  Met vragen of klachten over gegevensverwerking kan ik terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.privacycommission.be
  Het algemeen beleid van Bouwunie inzake gegevensverwerking vind ik onderaan deze pagina.

 
Bouwunie vzw
Maria-Theresialaan 35
1800 Vilvoorde
Tel: 02 588 11 00
Fax: 02 253 07 45
E-mail: info@bouwunie.be
Web:
Ondernemingsnummer: BE0411.024.830
Unizo vzw
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel: 02 21 22 678
E-mail: ondernemerslijn@unizo.be
Web:
Jouw passie verdient de beste ondersteuning.

Bouwunie.be gebruikt cookies om je de beste ervaring op de website te bieden. Door op "OK" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Je kan de cookies weigeren. Hou er wel rekening mee dat dan bepaalde grafische elementen niet correct verschijnen en je bepaalde applicaties niet volledig kan gebruiken.
Wil je meer weten over cookies of jouw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Klik dan op "Meer over cookies?".