Algemene Voorwaarden Webshop Bouwunie

Ondernemingsgegevens 

Bouwunie vzw
Maria-Theresialaan 35, 1800 Vilvoorde
info@bouwunie.be
02 588 11 00
02 253 07 45
0411024830
BE0411024830
RPR Brussel

Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van Bouwunie, een vzw met maatschappelijke zetel te Maria-Theresialaan 35, 1800 Vilvoorde BTW BE 0411024830 (hierna 'Bouwunie') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Bouwunie houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Bouwunie aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds exclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Bouwunie niet. Bouwunie is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Bouwunie is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Bouwunie. Bouwunie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen

De Klant plaatst en bevestigt zijn of haar bestelling, of aanvraag tot lidmaatschap via www.bouwunie.be. De Klant volgt hiervoor het stappenplan, en vult correct zijn of haar contact- en facturatiegegevens in. En eventuele bijkomende gevraagde gegevens die nodig zijn om de bestelling correct te verwerken. 

Zodra de bestelling bevestigd is door Bouwunie, ontvangt de klant een bevestiging per e-mail op het door hem vermelde contact e-mailadres. Op ditzelfde e-mailadres ontvangt de Klant ook een herinnering indien een betaling van de bestelling achterwege blijft.

Na ontvangst van de betaling worden de producten opgestuurd of de diensten geactiveerd. Een factuur voor voldaan wordt zo snel mogelijk bezorgd door Bouwunie aan de Klant met de facturatiegegevens die vermeld werden in de bestelprocedure. Eventuele fouten in de facturatie kunnen door Bouwunie rechtgezet worden middels een creditnota en een nieuwe factuur. En dit op aanvraag via info@bouwunie.be of 02 588 11 00.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen
 • via kredietkaart
 • via bankkaart
 • via overschrijving op rekeningnummer BE47 2100-4725-1580 (BIC: GEBABEBB)
 • via ApplePay
De producten en diensten die via deze e-commerce website worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door Bouwunie.

Bouwunie is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België.

De levering van producten gebeurt door Manufast. Gentsesteenweg 1434, 1082 Brussel. Voor eventuele klachten omtrent de levering kan u terecht bij Bouwunie vzw via info@bouwunie.be of 02 588 11 00

Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen op het correspondentieadres van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan Bouwunie.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Bouwunie was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Bouwunie.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Bouwunie te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Activatie en stopzetten van het lidmaatschap

De activatie van het lidmaatschap via de website van Bouwunie vzw gebeurt binnen de 7 dagen na ontvangst van de betaling op het e-mailadres vermeld in de correspondentiegegevens van de klant. De Klant ontvangt hiervoor een persoonlijk lidnummer als bevestiging van zijn lidmaatschap. Het lidmaatschap bij Bouwunie vzw omvat ook het lidmaatschap bij UNIZO vzw. Per uitzondering van het commercieel lidmaatschap, deze omvat enkel het lidmaatschap bij Bouwunie vzw. En is enkel mogelijk voor fabrikanten en toeleveranciers van de bouwsector.

De Klant kan zijn/haar lidmaatschap activeren door middel van:
 • online betaling via www.bouwunie.be
 • overschrijving op basis van de vermelde betalingsgegevens in de activatiemail
 • na ontvangst van de factuur
Een factuur wordt binnen de 30 dagen automatisch opgemaakt na het aanvragen van het lidmaatschap via de website. Hierbij zal rekening gehouden worden of deze factuur nog te voldoen is of reeds voldaan is.

Wanneer u intekent op het Bouwunie-lidmaatschap, loopt uw lidmaatschap voor één jaar, met ingang van de dag waarop Bouwunie uw ledenbijdrage heeft ontvangen. Het lidmaatschap wordt na afloop stilzwijgend verlengd voor nieuwe periode van telkens één jaar, tenzij u uiterlijk drie maanden voor de vervaldag schriftelijk te kennen geeft geen verlenging te wensen via mail naar info@bouwunie.be of per brief naar Bouwunie, Maria-Theresialaan 35, 1800 Vilvoorde

Bouwunie behoudt zich het recht voor een indexatie toe te passen op de lidmaatschapstarieven. Deze wijziging aan de tarieven gebeurt op 1 september, en gelden dan voor 1 jaar. De consumptieindex wordt als indicatie hiervoor gebruikt. Formule is dan het lidmaatschapstarief van het voorgaande jaar als basis x het index-cijfer = het nieuwe ledentarief.

Het lidmaatschapstarief voor starters en zelfstandigen is steeds gelijkgesteld aan het ledentarief bij UNIZO vzw in dezelfde categorie. De toewijzing van de klassen worden bepaald op basis van het aantal medewerkers (bedienden en arbeiders) in de onderneming.
 1. Starters of zelfstandige zonder personeel
 2. klasse 1 - 4 medewerkers
 3. klasse 5 - 9 medewerkers
 4. klasse 10 - 17 medewerkers
 5. klasse 18 - 24 medewerkers
 6. klasse 25 - 37 medewerkers
 7. klasse 38 tot 49 medewerkers
 8. klasse 50 tot 62 medewerkers
 9. klasse 63 tot 74 medewerkers
 10. klasse 75 tot 87 medewerkers
 11. klasse 88 tot 99 medewerkers
 12. klasse 100 - 150 medewerkers
 13. klasse 150+ medewerkers

Het lidmaatschap stopzetten kan op eenvoudig schriftelijk verzoek via info@bouwunie.be of Bouwunie vzw, Maria-Theresialaan 35, 1800 Vilvoorde.
Dit tot 15 dagen voorafgaand aan de start van een nieuwe periode van het lidmaatschap.

Het stopzetten van het lidmaatschap tijdens de looptijd van 1 jaar impliceert niet de terugbetaling van het reeds betaalde lidgeld. Tenzij na goedkeuring van de klantendienst van Bouwunie. Er zal ten alle tijde een administratieve kost van 125€ excl. btw verschuldigd zijn. Deze zal in mindering gebracht worden op het eventuele terug te betalen lidgeld.

Artikel 8: Klantendienst


De klantendienst van Bouwunie is bereikbaar op het telefoonnummer +32 02 588 11 00, via e-mail op info@bouwunie.be of per post op het volgende adres Maria-Theresialaan 35, 1800 Vilvoorde.
Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Bouwunie beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 8% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 125 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Bouwunie zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Bouwunie respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Bouwunie verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op leden- of prospectenbeheer. Indien u dit als niet-lid niet wil, volstaat een mail naar privacy@bouwunie.be. U kan uw gegevens inkijken en laten aanpassen via een eenvoudig verzoek aan Bouwunie mét bewijs van identiteit.

Met vragen of klachten over gegevensverwerking kan u terecht bij de gegevensbeschermingsautoriteit: www.privacycommission.be.

Het algemeen beleid van Bouwunie inzake gegevensverwerking vindt u op https://www.bouwunie.be/nl/content/gegevensverwerking-algemeen-beleid

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Bouwunie, Maria-Theresialaan 35, 1800 Vilvoorde via info@bouwunie.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Bouwunie heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
 
Bouwunie houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op privacy@bouwunie.be

Artikel 11: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert].

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Een volledig cookiebeleid vindt u op https://www.bouwunie.be/nl/disclaimer#/cookies
 

Artikel 12: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Bouwunie. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Bouwunie kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 13: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Brussel bevoegd.
 

Stel ons jouw vraag. Of vraag een bezoek aan van een van onze medewerkers. Bouwunie-leden contacteren het Bouwunie-expertenteam ook snel via 02 588 11 00 of via info@bouwunie.be. Of stel je vraag in de chat.

Dank voor je vraag. Een van onze experts volgt jouw vraag verder op.
Er is een onherstelbare fout opgetreden.
Er was een probleem bij het laden van het formulier.
De verwerking is bezig. Even geduld a.u.b.

Graag nog even uw gegevens zodat we u indien nodig kunnen contacteren:

 • {{ data.formData.vat_isvalid = ((data.formData.vat && contactRequestForm.vat.$valid)? '1':null) }}
 • validatie...

 • Vul alle velden volledig in. De verplichte velden zijn aangegeven.

  Ik begrijp dat Bouwunie mijn persoonsgegevens verwerkt met het oog op leden- of prospectenbeheer.
  Indien ik dit als niet-lid niet wil, volstaat een mail naar privacy@bouwunie.be.

  Ik kan mijn gegevens inkijken en laten aanpassen via een eenvoudig verzoek aan Bouwunie mét bewijs van identiteit.
  Met vragen of klachten over gegevensverwerking kan ik terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.privacycommission.be
  Het algemeen beleid van Bouwunie inzake gegevensverwerking vind ik onderaan deze pagina.

 
Bouwunie vzw
Maria-Theresialaan 35
1800 Vilvoorde
Tel: 02 588 11 00
Fax: 02 253 07 45
E-mail: info@bouwunie.be
Web:
Ondernemingsnummer: BE0411.024.830
Unizo vzw
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel: 02 21 22 678
E-mail: ondernemerslijn@unizo.be
Web:
Jouw passie verdient de beste ondersteuning.

Bouwunie.be gebruikt cookies om je de beste ervaring op de website te bieden. Door op "OK" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Je kan de cookies weigeren. Hou er wel rekening mee dat dan bepaalde grafische elementen niet correct verschijnen en je bepaalde applicaties niet volledig kan gebruiken.
Wil je meer weten over cookies of jouw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Klik dan op "Meer over cookies?".