Nieuw in 2018

2018

Een nieuw jaar, nieuwe wetten en regels. We geven u hier kort de belangrijkste bouwspecifieke veranderingen van 2018 mee. Sommige zijn nog niet helemaal in kannen en kruiken. We vullen dit overzicht in de loop van de volgende weken nog aan.
Graag meer info? Bel of mail ons op 02 588 11 00 info@bouwunie.be
 
2018 brengt ook heel wat nieuwe algemene ondernemerszaken. Denk maar aan de verlaging van de vennootschapsbelasting, de verhoging van de investeringsaftrek tot 20% , de invoering van het GDPR (bescherming van persoonsgegevens) en van de nieuwe insolventiewet (hervorming faillissement- en WCO-wet). Het is een hele waslijst.
UNIZO somde ze voor u op. Ga naar de UNIZO-website  
 

Uw onderneming

 
Verplichte verzekering 10-jarige aansprakelijkheid

Aannemers, onderaannemers, architecten, raadgevende ingenieurs en ontwerpers moeten gedurende tien jaar instaan voor de gebreken aan het bouwwerk die de stabiliteit daarvan of één van de hoofdbestanddelen in het gedrang brengen. Vanaf 1 juli 2018 moeten ook aannemers verplicht verzekerd zijn in het kader van hun tienjarige aansprakelijkheid (i.c. gesloten ruwbouw van gebouwen bestemd voor bewoning en waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is).
Info
 

Nieuwe Europese drempels overheidsopdrachten voor 2018-2019

De EU-drempels worden per 2 jaar vastgelegd, en zijn bepalend voor de al dan niet Europese bekendmaking van overheidsopdrachten, en voor de op de opdracht toepasselijke regels.
Wat betreft overheidsopdrachten van werken wordt de drempel opgetrokken naar 5.548.000 euro.
 

Nieuw VCA-examensysteem

Vanaf 1 januari 2018 treedt een nieuw VCA-examensysteem in werking. De nieuwe examens zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat medewerkers (“Basisveiligheid VCA”) en operationeel leidinggevenden (“Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA”) effectiever worden getoetst op het toepassen van hun kennis over veilig en gezond werken.
De grootste verandering is een verschuiving van toetsen op kennis naar toetsen op inzicht. Kennis is nog steeds nodig, maar waar het in de praktijk vooral om gaat is de toepassing ervan. Puur op kennis toetsen, werpt geen licht op iemands vermogen om in een gegeven situatie de juiste keuzes te maken. Bovendien brengt het toetsen op kennis met zich mee dat vragen al gauw een vrij hoog abstractieniveau kennen. In de nieuwe situatie krijgen de kandidaten specifieke situaties voorgeschoteld waarin ze veilige keuzes moeten maken. Bovendien wordt overgeschakeld naar testen via de computer waarbij ook gebruik gemaakt wordt van beeld, zoals foto’s, animaties of tekeningen. Dit betekent dat veel meer aandacht moet gaan naar een goede voorbereiding en een degelijke opleiding.
Meer info
 

Kilometerheffing

De gewestregeringen beslisten om de tarieven per kilometer te wijzigen. Vlaanderen en Wallonië breiden hun betalende tolwegennet uit. De drie gewestregeringen voegen ook een nieuwe categorie tolplichtige voertuigen toe (m.n. de zgn. BE-trekkers) en wijzigen het boetesysteem.
www.viapass.be
 

Uw sector

 

Planaanvragen

Vanaf 1 januari 2018 betaalt de planaanvrager per planaanvraag voor:
 • kleine werken (planaanvraagzone is kleiner dan 200 m²): 5 euro.
 • grote werken (planaanvraagzone is groter dan 200 m²): 10 euro.
Wanneer je ook de IMKL-data bestelt, betaal je 5 euro extra.
Meer info
 

BBT legionella

Het Legionellabesluit geeft aan dat de watervoorzieningen in alle nieuwe hoog- en matigrisico-inrichtingen gebouwd en geëxploiteerd moeten worden volgens de BBT (best beschikbare technieken). Het BBT-handboek is in september 2017 grondig herzien. In afwachting van de publicatie van deze herziening werd er een addendumtekst opgesteld met correcties en aanvullingen die betrekking hebben op de BBT-technieken. U vindt hier meer info

 

Uw werknemers

 
Lastenverlaging bouw

De belangrijkste beslissing betreft de verlaging van de arbeidskost in de bouwsector met 600 miljoen euro tegen 2020, waarbij al vanaf 2018 een eerste schijf wordt vrijgemaakt voor een bescheiden lastenverlaging. Bouwunie is al jaren vragende partij om de lasten voor de werkgevers in de bouw te verlagen. De bouwbedrijven hebben deze lastenverlaging broodnodig om te kunnen concurreren met buitenlandse bedrijven die regulier actief zijn op onze werven.
Meer concrete info volgt.
 

Langere opzegtermijnen bouwvakarbeiders

Het Eenheidsstatuut zorgde voor gelijke opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden. Voor een aantal sectoren werden evenwel tijdelijke of definitieve uitzonderingsregimes ingevoerd. Het Grondwettelijk Hof beschouwde de definitieve uitzonderingstermijnen voor de bouwsector echter als discriminerend. Vanaf 1 januari 2018 moet deze discriminatie weggewerkt zijn. Dit betekent dat de opzegtermijnen in de bouwsector fors langer worden, en dus voor de werkgever veel duurder. U leest er meer over in ons uitgebreide artikel
 

Herinvoering proefperiode

Er komt opnieuw een proefperiode voor nieuwe werknemers (eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst). Deze was met de invoering van het eenheidsstatuut sinds 1 januari 2014 afgeschaft.
 

SWT bouwarbeiders en bedienden

De leeftijdsgrenzen om in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen) te stappen gaan omhoog. Van 60 naar 62 jaar en van 58 naar 59 jaar voor de bijzondere regeling.
 
 

Bouwen en wonen

 

Aanscherping EPB-eisen en verfijning rekenmethode

De Vlaamse nieuwbouw evolueert stapsgewijs naar bijna-energieneutrale gebouwen. Voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2018 zijn daarom enkele aanscherpingen doorgevoerd aan de EPB-eisen en verfijningen uitgewerkt aan de rekenmethode.
Nieuwe woongebouwen moeten voldoen aan het E-peil E40 en het S-peil S31. De E-peileisen voor alle functionele delen van niet-residentiële gebouwen (op kantoren en onderwijs na) zijn aangescherpt. Als minimumaandeel hernieuwbare energie geldt vanaf 2018 een minimum van 15 kWh/m² (in plaats van 10 kWh/m²), voor nieuwe niet-residentiële gebouwen en voor de ingrijpende energetische renovatie van zowel woongebouwen als niet-residentiële gebouwen. Voor nieuwe woongebouwen was dat al het geval voor bouwaanvragen en meldingen vanaf 2017.
Meer info op de website van VEA, energiesparen.be.  
VEA maakte trouwens een handig overzicht van de nieuwigheden.
 

Premies en energielening

Aan de premies verandert nauwelijks wat. Enkel de premie voor het na-isoleren van spouwmuren daalt van 6 naar 5 euro per m².
Meer info
 

Dakisolatienorm

De Vlaamse Wooncode straft het ontbreken van dakisolatie voortaan af met maar liefst 9 strafpunten. Voor een ongeïsoleerd dak van minder dan 16 m² krijgt een woning 3 strafpunten.
Bij klachten van huurders controleren wooninspecteurs of aan deze Wooncode voldaan is. Vanaf 15 strafpunten kan een woning ongeschikt verklaard worden.
 

Energielabel hout- en pelletkachels

Vanaf 1 januari 2018 moeten hout- en pelletkachel een energielabel hebben, zoals we dat al kennen voor koelkasten, wasmachines en verwarmingsketels. Dat is het gevolg van een Europese verordening die nu ook voor lokale ruimteverwarming energielabels verplicht. Het label geeft onder meer de energie-efficiëntieklasse van het toestel aan.
 

Woningpas

In het voorjaar 2018 wordt de woningpas gelanceerd.  De woningpas is een gratis digitaal paspoort dat alle informatie over een huis samenbrengt. U zal er info vinden over keuringen, attesten en gegevens uit het energieprestatiecertificaat (EPC) of de EPB-aangifte.
In de toekomst zullen er steeds meer attesten en informatie bijkomen. Eigenaars zullen ook attesten en informatie met anderen kunnen delen of hen toegang kunnen geven tot de woningpas: handig voor  bouwpartners, toekomstige kopers of huurders, notaris of makelaar.
Info
 

Omgevingsvergunning

Op 1 januari 2018 gaan alle steden en gemeenten in Vlaanderen van start met de omgevingsvergunning. Er zullen dan geen aanvragen meer in het loket voor digitale bouwaanvragen (DBA) kunnen ingevoerd worden. Wel in het nieuwe digitale loket voor omgevingsvergunningen (OV). De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Ook verkavelingsvergunningen maken er deel van uit.
Info: www.omgevingsloket.be
 

Registratierechten

De Vlaamse regering hertekent de registratierechten - de belasting bij aankoop van een huis - grondig. Klein en groot beschrijf verdwijnen. Het nieuwe tarief wordt zeven procent voor een gezinswoning. Voor kleine huizen (verkoopprijs onder de 200.000 euro) komt er een vrijstelling van 80.000 euro. Voor woningen of appartementen in de kernsteden of de Vlaamse rand mag de verkoopprijs 220.000 euro zijn om van de korting te genieten. Om het tarief van 7 procent te kunnen gebruiken, moet het om de enige woning gaan, en moet je er binnen de twee jaar in wonen. Voor elke andere woning of ander vastgoed betaal je wel tien procent.
Wie binnen de vijf jaar na aankoop van de gezinswoning een zogenoemde ingrijpende energetische renovatie uitvoert, zal maar 6 in plaats van 7 procent registratierechten betalen. Het gaat dan om een renovatie waarbij de verwarming, koeling of luchtcirculatie volledig worden vervangen en minstens 75 procent van de buitenschil wordt geïsoleerd. 

Wie een monument aankoopt en daar zijn gezinswoning in onderbrengt, moet voortaan maar 1 procent registratierechten betalen. Nu is dat nog 5 procent. De voorwaarde is wel dat de koper 6 procent van de aankoopprijs in het pand investeert en dat binnen de vijf jaar na de aankoop, een extra impuls om bestaand erfgoed op te waarderen.
       

Compensaties betonstop

De regering wil eigenaars voor het volledige verlies vergoeden als de overheid van bouwgrond open ruimte wil maken. Vandaag krijgt de eigenaar slechts 80 procent van wat hij ooit voor de grond betaalde. Dat gaat naar 100 procent van de werkelijke waarde.
 

Andere nieuwe instrumenten i.v.m. Ruimte

 • Wanneer de overheid plannen maakt en een onroerend goed daardoor ernstig in waarde daalt (of de leefbaarheid van een bedrijf in het gedrang komt), kan de overheid verplicht worden om het onroerend goed aan te kopen.
 • In zeldzamere gevallen kan een burger ook voordeel putten uit de ruimtelijke plannen van de overheid, bijvoorbeeld wanneer landbouwgrond wordt omgezet naar bouwgrond. Vandaag wordt op de meerwaarde die zo ontstaat een heffing van maximaal 30% toegepast. Dit systeem met verschillende tariefschalen wordt vereenvoudigd tot twee schalen van 25% en 50% (boven of onder de grens van 250.000 euro meerwaarde).
 • Het instrumentendecreet introduceert activiteitencontracten. Zij bieden een oplossing voor tijdelijke kleinschalige en zonevreemde economische activiteiten in bestaande gebouwen in landbouw- en parkgebied. Concreet gaat het om kleinschalige handel, transport, bouw, ... in leegstaande hoeves. Dit nieuw instrument is van belang voor reconversie van het platteland.
 • Het instrumentdecreet biedt ook een basis voor het verhandelen van ontwikkelingsrechten. De overheid kan een eigenaar van een grond waar verdere ontwikkeling niet wenselijk is, in ruil ontwikkelingsrechten toekennen op een andere, beter geschikte grond. Die ontwikkelingsrechten kunnen bijvoorbeeld ook worden verkocht aan eigenaars van gronden waar de ontwikkelingsmogelijkheden wel mogen worden uitgebreid.
 • Een ander nieuw instrument is de billijke schadevergoeding die de overheid moet betalen aan eigenaars wanneer een bouw- of verkavelingsvergunning onuitvoerbaar wordt door een overheidsmaatregel. Zo zal een billijke schadevergoeding moeten worden betaald aan eigenaars die een verkavelingsvergunning onuitvoerbaar zagen worden door een beschermingsbesluit (onroerend erfgoed, Natura 2000, waterproblematiek, enzovoort).
 

Op komst maar nog niet helemaal rond

Onbelast bijklussen (o.a. kleine onderhoudswerken aan of rondom de woning) tot 500 euro per maand: zou ingaan vanaf 20 februari maar daarover wordt pas in januari beslist.
  

Stel ons jouw vraag. Of vraag een bezoek aan van een van onze medewerkers. Bouwunie-leden contacteren het Bouwunie-expertenteam ook snel via 02 588 11 00 of via info@bouwunie.be. Of stel je vraag in de chat.

Dank voor je vraag. Een van onze experts volgt jouw vraag verder op.
Er is een onherstelbare fout opgetreden.
Er was een probleem bij het laden van het formulier.
De verwerking is bezig. Even geduld a.u.b.

Graag nog even uw gegevens zodat we u indien nodig kunnen contacteren:

 • {{ data.formData.vat_isvalid = ((data.formData.vat && contactRequestForm.vat.$valid)? '1':null) }}
 • validatie...

 • Vul alle velden volledig in. De verplichte velden zijn aangegeven.

  Ik begrijp dat Bouwunie mijn persoonsgegevens verwerkt met het oog op leden- of prospectenbeheer.
  Indien ik dit als niet-lid niet wil, volstaat een mail naar privacy@bouwunie.be.

  Ik kan mijn gegevens inkijken en laten aanpassen via een eenvoudig verzoek aan Bouwunie mét bewijs van identiteit.
  Met vragen of klachten over gegevensverwerking kan ik terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.privacycommission.be
  Het algemeen beleid van Bouwunie inzake gegevensverwerking vind ik onderaan deze pagina.

 
Bouwunie vzw
Maria-Theresialaan 35
1800 Vilvoorde
Tel: 02 588 11 00
Fax: 02 253 07 45
E-mail: info@bouwunie.be
Web:
Ondernemingsnummer: BE0411.024.830
Unizo vzw
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel: 02 21 22 678
E-mail: ondernemerslijn@unizo.be
Web:
Jouw passie verdient de beste ondersteuning.

Bouwunie.be gebruikt cookies om je de beste ervaring op de website te bieden. Door op "OK" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Je kan de cookies weigeren. Hou er wel rekening mee dat dan bepaalde grafische elementen niet correct verschijnen en je bepaalde applicaties niet volledig kan gebruiken.
Wil je meer weten over cookies of jouw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Klik dan op "Meer over cookies?".