Steunmaatregelen in tijden van corona

De impact van de coronacrisis en de getroffen maatregelen is erg ingrijpend.
De overheid heeft een aantal steunmaatregelen uitgevaardigd om de ondernemers door deze moeilijke periode te helpen. U vindt hieronder de belangrijkste zaken.

Het gaat o.a. om:
 
 • een vervangingsinkomen
  • een overbruggingsrecht voor zelfstandigen
  • een arbeidsongeschiktheidsuitkering bij ziekte
  • tijdelijke werkloosheid voor arbeiders en bedienden
    
 • een premie van de Vlaamse overheid
  • een hinderpremie voor wie zijn winkel of toonzaal moet sluiten (aan te vragen t.e.m. 30 juni)
  • een compensatiepremie voor wie zwaar omzetverlies lijdt (aan te vragen t.e.m. 30 juni)
  • een ondersteuningspremie voor wie een hinder- of compensatiepremie kreeg en nog altijd zwaar omzetverlies lijdt (aan te vragen vanaf midden juli t.e.m. 31 augustus)
    
 • verlichting van uw financieel moeilijke situatie
  • vermindering van uw voorlopige sociale bijdragen of vrijstelling van sociale bijdragen
  • uitstel van betalingen of aanvraag van een afbetalingsplan van bv. werkgeversbijdragen (RSZ), PDOK-bijdragen, personenbelasting, btw, bedrijfsvoorheffing, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting
  • vermindering bedrijfsvoorheffing
  • opschorting van betaling van bestaande kredieten
  • crisiswaarborg voor bestaande kredieten of schulden
  • tijdelijke lastenverlaging
    
 • bijkomende financiële middelen
  • uitbreiding bestaand overbruggingskrediet
  • nieuw noodkrediet, met of zonder staatswaarborg (bank)
  • achtergestelde lening op 3 jaar (PMV)
  • uitbreiding win-winlening
    
 • andere maatregelen
  • uitstel voor het indienen van de btw- en belastingaangiften, uitstel onroerende voorheffing
  • flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten

Herbekijk eventueel ons webinar over de steumaatregelen met onze adviseurs Anja Larik en Twain De Hondt (d.d. 16 april 2020 - de nieuwste zaken vindt u daarin niet terug).
 

Vervangingsinkomen voor zelfstandigen: het overbruggingsrecht

 

Kortweg

Zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die omwille van het coronavirus hun activiteit compleet stilleggen, kunnen een financiële uitkering ontvangen.
De uitkering bedraagt 1.291,69 euro per maand voor alleenstaanden en 1.614,10 euro voor zelfstandigen met gezinslast. Bepaalde zelfstandigen in bijberoep en zelfstandigen actief na pensionering kunnen een half overbruggingsrecht krijgen.
De aanvraag doet u bij uw sociaal verzekeringsfonds.
 

Voorwaarden

Het crisis-overbruggingsrecht geldt voor elke zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit door de coronacrisis moet onderbreken of zich genoodzaakt ziet zijn zaak te sluiten. De maatregel geldt zowel voor zelfstandigen, als voor helpers en meewerkende echtgenoten, en voor startende zelfstandigen.

Aanvankelijk gold het overbruggingsrecht enkel voor de periode maart-mei, vervolgens uitgebreid met juni. Ondertussen is het overbruggingsrecht verlengd tot 31 augustus 2020.
Als u in de eerste periode een overbruggingsrecht kreeg en u wil dit ook voor de volgende periodes, dan moet u een nieuwe aanvraag doen.
U moet minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen stilliggen en voor juli en augustus moet u ook motiveren, met objectieve elementen, dat dit een gevolg is van COVID-19. Moet u bv. voor minstens zeven dagen in quarantaine waardoor u uw activiteit niet kan uitoefenen? Ook dan komt u in aanmerking voor het overbruggingsrecht.
Meer info vindt u op de website van Liantis
 

Relance-overbruggingsrecht i.k.v. corona

Zelfstandigen die hun activiteiten voor minstens een maand verplicht hebben moeten onderbreken en die deze activiteiten opnieuw mogen uitoefenen (bv.als u een winkel heeft), kunnen voor de maanden juni, juli en augustus een overbruggingsrecht aanvragen ter ondersteuning van hun opstart. Ze mogen hun activiteiten dan wel hervatten, voor velen zullen de beperkende maatregelen om de COVID-19 crisis te bezweren immers nog een grote impact hebben op de omzet die ze kunnen genereren.

Het bedrag is hetzelfde als van het gewone overbruggingsrecht.

U moet aan elk van deze 4 voorwaarden voldoen:
 1. De activiteit van de zelfstandige was op 3 mei nog beperkt of verboden door het ministerieel besluit van 23 maart 2020 in de versie zoals gewijzigd door het ministerieel besluit van 17 april 2020;
 2. De activiteit van de zelfstandige mag opnieuw uitgeoefend worden tijdens de volledige kalendermaand, zonder beperkingen anders dan de regels inzake sociale distancing;
 3. Het tweede kwartaal is er minstens 10% omzetverlies of vermindering van bestellingen in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2018 of 2019
 4. De zelfstandige mag voor de maand waarvoor de aanvraag geldt, geen klassiek overbruggingsrecht of geen tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht genieten.
De aanvraag moet gebeuren via uw sociaal verzekeringsfonds.
 

Arbeidsongeschiktheidsuitkering bij ziekte (zelfstandige)

Als u zelf ziek wordt, dan hebt u recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering via het ziekenfonds, op voorwaarde dat u minstens 8 dagen arbeidsongeschikt bent. In dat geval ontvangt u vanaf de eerste dag een uitkering.

Consulteer de huisarts (bij voorkeur telefonisch). Het is belangrijk dat de huisarts het correcte ‘getuigschrift arbeidsongeschiktheid’ invult en ondertekent. Zoniet, begint de termijn van 8 dagen die u moet doorlopen om een arbeidsongeschiktheidsuitkering te kunnen krijgen, niet te lopen. Het model getuigschrift is te vinden op de website van uw ziekenfonds.

Bezorg het getuigschrift vervolgens per post aan het ziekenfonds. Steek het niet in de brievenbus, want het ziekenfonds heeft een datumstempel van de post nodig.

Belangrijk om weten: de federale regering heeft eind april beslist dat zelfstandigen tijdens de coronacrisis een ziekte-uitkering ontvangen vanaf de dag dat ze ziek worden en niet langer vanaf de datum vermeld op het ziekte-attest.
In deze speciale tijden is het voor zieke zelfstandigen niet altijd mogelijk om snel een dokter te raadplegen. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block heeft daar nu een mouw aan gepast. 
De maatregel geldt voor de periode van 1 maart tot eind september 2020.
 

Tijdelijke werkloosheid voor arbeiders en bedienden

Alle ondernemingen die met de coronacrisis worden geconfronteerd en daardoor werknemers (zowel arbeiders als bedienden) op tijdelijke werkloosheid moeten zetten, zullen beroep kunnen doen op het stelsel van overmacht. Zowel voor volledige als bij gedeeltelijke sluiting maar ook voor werkgebrek (wat anders onder economische werkloosheid zou vallen).
Dit geldt voor de periode van 13 maart tot 31 augustus.
De aanvraag doet u via één eenvoudig formulier met de vermelding "covid-19".

Lees ook onze antwoorden op veelgestelde vragen over tijdelijke werkloosheid.
 

Hinderpremie

De corona-hinderpremie geldt voor alle ondernemingen met een fysieke locatie (winkel, showroom, …) in het Vlaams Gewest die rechtstreeks door de overheid verplicht worden om te sluiten.
Het moet gaan om zaken die minstens 1 voltijds en volwaardig inkomen hebben.

De premie bedraagt 4.000 euro voor de eerste 3 weken. Nadien (meestal vanaf 6 april) krijgt u 160 euro per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag zoals die van toepassing was voor 14 maart.
Zelfstandigen in bijberoep die minder sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep kunnen een éénmalige compensatiepremie van 1.500 euro krijgen.

Meer info = vlaio.be/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/wat-is-de-corona-hinderpremie
 

Aanvraag

U doet uw aanvraag online via vlaio.be/coronahinderpremie
U heeft daarvoor tijd tot en met 30 juni 2020.
 

Geweigerde corona-hinderpremie: wat nu?

Ofwel komt u inderdaad niet in aanmerking voor de hinderpremie, en dan kan u eventueel de compensatiepremie aanvragen, ofwel is uw aanvraag onterecht geweigerd. In dat geval kan u beroep aantekenen tegen de weigering van de hinderpremie en aantonen dat u wel degelijk een fysieke vestiging heeft, want dat is het element dat cruciaal is in dit verhaal.
 

Compensatiepremie voor ondernemers met zwaar omzetverlies

Ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten, maar (in)direct zware beperkingen ondervinden door de coronacrisis en daardoor een groot omzetverlies kennen, kunnen ook steun krijgen. 
 
 • De éénmalige compensatiepremie bedraagt 3.000 euro;
 • Het omzetverlies is minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.
  Dit omzetverlies zal gecontroleerd worden via de tweedekwartaalaangifte van de btw.
  Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.
 • Ook zelfstandigen in bijberoep, die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de compensatiepremie van 3.000 euro ontvangen;
  Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 euro.
  Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.
 • Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerdere exploitatiezetels per onderneming zijn;
 • Voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.
   

Voorwaarden

Om recht te hebben op de compensatiepremie, moet u onder één van de volgende categorieën vallen. Voor de bouwbedrijven zijn vnl. 3 en 5 relevant.
 1. Categorie 1: de eventsector en de andere ondernemingen die indirect door de sluitingen en afgelastingen ten gevolge van de coronavirusmaatregelen worden getroffen, o.b.v. lijst van Nacecodes;  
 2. Categorie 2: de (para)medische beroepen en technische controle die ten gevolge van de coronavirusmaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen, o.b.v. lijst van Nacecodes;  
 3. Categorie 3: de dienstenleveranciers die ten gevolge van de coronavirusmaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen of waarbij bepaalde werklocaties worden afgesloten, o.b.v. lijst van Nacecodes
 4. Categorie 4: de ondernemingen die essentiële diensten leveren, o.b.v. lijst van Nacecodes;
 5. Categorie 5: de ondernemingen die substantiële exploitatiebeperkingen ondergaan ten gevolge van de toepassing van de coronavirusmaatregelen: de aanvragende onderneming moet het omzetverlies in de steunaanvraag omstandig toelichten en onderbouwen en dit zal achteraf ook gecontroleerd worden door het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Geen cumul mogelijk met
 • de corona-hinderpremie
 • een achtergestelde lening of Gigarantwaarborg van meer dan 75.000 euro
 • de sluitingspremie bij openbare werken
 
Ondernemingen die na de aanvraag van de compensatiepremie toch gebruik willen maken van andere niet cumuleerbare steunmaatregelen (zoals een Gigarantwaarborg of een corona achtergestelde lening van meer dan 75.000 euro) kunnen de compensatiepremie terugbetalen.
 

Aanvraag

U kan de compensatiepremie aanvragen via een toepassing bij VLAIO (surf naar https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-compensatiepremie en klik op de roze knop "Aanvragen").
De subsidie-aanvraag moet ten laatste op 30 juni 2020 ingediend zijn.
Info: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-compensatiepremie

 

Belangrijk: Hou altijd uw KBO-gegevens up-to-date!

VLAIO gebruikt uw KBO-gegevens voor heel wat digitale tools, zoals de kmo-portefeuille maar ook voor de corona-premies. U houdt die dus best up-to-date. En aangezien Vlaio communiceert via mail, registreert u ook best uw e-mailadres in de KBO. Zo ontvangt u boodschappen en berichten snel en rechtstreeks.

Uw gegevens aanpassen en aanvullen in de KBO (Kruispuntbank Ondernemingen) kan u eenvoudig zelf via "My Enterprise"

 

Corona Ondersteuningspremie

De beperkende maatregelen opgelegd om de verspreiding van het virus tegen te gaan, werken voor veel ondernemingen ook in juni nog door, waardoor er langdurige impact op de omzet is. De Vlaamse overheid voorziet voor hen in een aanvullende corona ondersteuningspremie van 2.000 euro.
 

De voorwaarden

De extra premie kan gelden voor alle ondernemingen die in aanmerking kwamen voor de eerste compensatiepremie én voor ondernemingen die een beroep konden doen op de hinderpremie en ondertussen opnieuw open zijn.

De voorwaarde is een omzetverlies van minstens 60% in een periode van 1 maand vanaf de heropening ten opzichte van een referentieperiode vorig jaar. Voor winkels gaat het om de periode van 11 mei tot 11 juni.
Het omzetverlies moet aangetoond kunnen worden aan de hand van dagontvangsten, geleverde prestaties of de tijdsregistratie. Daarnaast moet de onderneming ook effectief openen en de activiteiten heropstarten.
Meer info op vlaio.be/corona-ondersteuningspremie


Aanvraag

Deze corona ondersteuningspremie moet u online aanvragen op de website van Vlaio (klik daar op de roze knop "Aanvragen")
U heeft daarvoor tijd tot en met 31 augustus 2020.

 

Sociale bijdragen zelfstandigen

 
 • Een vermindering van voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020

 
Op basis van de impact van COVID-19 op uw activiteit, zal u als zelfstandige quasi automatisch de toestemming krijgen om uw voorlopige sociale bijdragen te verminderen. Het niveau van de vermindering kan u bepalen met uw sociaal verzekeringsfonds op basis van de verduidelijkingen en van het dossier (niveau van daling in verkoop/bestellingen, vermindering van het zakencijfer enz.).
Info bij uw sociaal verzekeringsfonds
 
 • Uitstel van betaling van de sociale bijdragen

 
Wie geconfronteerd wordt met moeilijkheden om zijn sociale bijdragen op tijd te betalen omwille van de impact van de coronacrisis, kan aan zijn sociaal verzekeringsfonds vragen om uitstel te krijgen. Dit kan zonder verhogingen en met behoud van alle sociale rechten. U behoudt dus uw recht op ziekteverzekering, op verzekering voor werkonbekwaamheid en moederschapsverlof, op de andere verloven (adoptie, vaderschap, mantelzorg, pleegouderverlof) en het recht op dekking door het overbruggingsrecht (zie hierboven).

Het uitstel van betaling heeft betrekking op de voorlopige sociale bijdragen van het eerste t.e.m. het vierde kwartaal van 2020 én eventueel ook op regularisatiebijdragen die verschuldigd zijn voor het bijdragejaar 2018 en die in de loop van 2020 zouden moeten zijn betaald.

Neem hiervoor contact op met uw sociaal verzekeringsfonds.
Hou er wel rekening mee dat uitstel geen afstel is.
 
 • Vrijstelling van sociale bijdragen

  
Een zelfstandige die tijdelijke financiële of economische problemen heeft omwille van het Coronavirus kan een aanvraag tot vrijstelling van bijdragen indienen bij het RSVZ. Dit geldt voor een of meer kwartalen van 2020.
Neem hiervoor contact op met uw sociaal verzekeringsfonds.

Vermeld op het aanvraagformulier én nogmaals bij het indienen van de aanvraag (bv. per mail) dat u de aanvraag indient omwille van het Coronavirus. Wanneer u vrijgesteld bent van voorlopige bijdragen blijft u in orde met de ziekteverzekering en de kinderbijslag.

Hou er wel rekening mee dat u geen pensioenrechten opbouwt voor de kwartalen waarvoor u vrijgesteld bent van voorlopige bijdragen.
 

Uitstel van betaling en afbetalingsplan

U kan bij diverse instanties om betalingsuitstel vragen of een afbetaltingsplan afspreken.
Het gaat onder meer over:
 

 • Werkgeversbijdragen

  Uitstel van betaling: alle info en de online aanvraagformulieren vindt u op de website van de RSZ.

  U kan ook een minnelijk afbetalingsplan aanvragen. Dat doet u via de pagina Minnelijk afbetalingsplan op het portaal van de sociale zekerheid. Vul het aanvraagformulier in en leg in het vak 'Uw motivatie' uit op welke manier uw onderneming financieel te lijden heeft door het coronavirus.

  Hebt u al uw socialezekerheidsbijdragen correct betaald, dan is het mogelijk dat de RSZ u vrijstelt van bijdrageopslagen, forfaitaire vergoedingen en/of intresten.

  Meer info vindt u op https://rsz.fgov.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirus-maatregelen-voor-werkgevers
   

 • Betalingen aan de PDOK

  De bijdragen eerste kwartaal 2020 moeten uiterlijk op 30 juni 2020 worden gestort bij PDOK (bijkomende termijn van 2 maand), die van het tweede kwartaal 2020 moeten uiterlijk op 31 augustus 2020 worden gestort bij PDOK (gelet op de uitgifte van de getrouwheidszegels in september kan hier slechts een bijkomende termijn van 1 maand worden toegestaan)
   

 • Fiscus

Ook de fiscus voorziet in afbetalingsplannen, het vrijstellen van nalatigheidsintresten en de kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling en dit om tijdelijke financiële moeilijkheden omwille van de coronacrisis te overbruggen.

De federale regering heeft nog bijkomende maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers zoals uitstel voor het betalen van de btw-aangiften en bedrijfsvoorheffing, gespreide betaling in de personenbelasting en de vennootschapsbelasting, uitstel voor het indienen van de aangiften in de vennootschaps- en personenbelating en belasting voor niet-inwoners met limietdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020 en uitstel voor het indienen van de btw-aangiften.
 
In Vlaanderen gaat het bv. om uitstel onroerende voorheffing voor bedrijven: de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven worden later uitgestuurd om te voorkomen dat bedrijven in liquiditeitsproblemen terecht komen. Dit betekent dat voor ongeveer 1 miljard aan belastingen niet geïnd zullen worden in het voorjaar, maar pas in het najaar.  Concreet zullen de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor bedrijven vanaf september uitgestuurd worden. Daarnaast om 4 maanden uitstel betaling jaarlijkse verkeersbelasting, een soepel toestaan van afbetalingsplannen en de verlenging van termijnen om aan fiscale verplichtingen te voldoen voor erfbelasting en registratiebelasting. Door de veiligheidsmaatregelen die in België gelden kunnen notariskantoren en burgers niet altijd tijdig alle (fiscale) formaliteiten vervullen. De Vlaamse Belastingdienst kent daarom als algemene maatregel een tolerantieperiode toe met een termijnverlenging tot twee maanden na het einde van de periode waarin de verstrengde corona-maatregelen gelden. Voor meer informatie zie belastingen.vlaanderen.be/coronamaatregelen-vlaamse-belastingdienst.
 

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers heeft ook de steden en gemeenten opgeroepen om zoveel mogelijk te kijken welke specifieke lokale belastingen en taksen kunnen worden uitgesteld of opgeschort

 

Lopende kredieten bij uw bank


U kan voor uw lopende kredieten aan de bank een opschorting van betaling vragen met max. 6 maanden en dit tot uiterlijk 31 december 2020.

Voorwaarde is o.a. dat de betalingsproblemen een gevolg moeten zijn van de coronacrisis. Wie uitstel vraagt, mocht in januari nog geen achterstand van betaling hebben.

Opgelet: de opschorting slaat op de kapitaalsaflossingen, de intresten blijven verschuldigd.
De banken verbinden zich er wel toe om de gebruikelijke dossier- of administratiekosten niet aan te rekenen.

 

Corona steunmaatregel – tijdelijke lastenverlaging Covid-19

Een nieuwe fiscale steunmaatregel voorziet in een tijdelijke lastenverlaging voor ondernemingen die tussen 12 maart en 31 mei 2020 gebruik maakten van het stelsel tijdelijke werkloosheid overmacht.


Wat is het voordeel?

Het gaat om gedeeltelijke niet doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. Het bedrag dat in aanmerking komt voor de doorstortingsvrijstelling bedraagt 50% van het verschil tussen (a) de totale kost aan bedrijfsvoorheffing voor de maand mei 2020 en (b) de totale kost aan bedrijfsvoorheffing voor respectievelijk de maanden juni, juli en augustus 2020. Cumul met de lastenverlaging voor ploegenarbeid bij werken in onroerende staat is mogelijk, maar dit zorgt ervoor dat het effectieve voordeel van deze nieuwe tijdelijke lastenverlaging beperkt zal zijn.


Wat zijn de voorwaarden?

Ondernemingen die in de periode van 12 maart tot 31 mei 2020 30 dagen ononderbroken gebruik maakten van het stelsel tijdelijke werkloosheid overmacht maken aanspraak op deze tijdelijke maatregel. Het volstaat dat één werknemer (hoeft  niet steeds dezelfde te zijn) gedurende 30 dagen tijdelijk werkloos wordt gesteld.


Hoe vraag ik het aan?

De toekenning van deze tijdelijke lastenverlaging zal gebeuren via uw sociaal secretariaat. De exacte modaliteiten moeten nog verder worden uitgewerkt. We houden u op de hoogte.
 

Leningen en kredieten, met of zonder waarborg

 
Crisiswaarborg

De Vlaamse overheid trekt 100 miljoen euro uit voor crisiswaarborgen. Op die manier kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode een bestaand overbruggingskrediet laten waarborgen door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen. Dit krediet slaat op bestaande schulden (zowel bancaire als niet-bancaire). Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal.

U betaalt een éénmalige verlaagde premie van 0,25 procent van het bedrag.

Ter info: Niet-bancaire schulden zijn bijvoorbeeld RSZ- of BTW-schulden of achterstanden, achterstallige huur of bijvoorbeeld lonen van méér dan 3 maanden oud; ook wie met eigen middelen een rekening heeft betaald, bijvoorbeeld 6 maanden geleden (want de regeling geldt tot 12 maanden) of de eigen rekening-courant wil aanzuiveren, kan gebruik maken van deze corona-crisiswaarborg. 
De bancaire schulden waarvan sprake zijn schulden van bestaande kredietlijnen en investeringskredieten die nog niet onder de waarborg werden gebracht, en dit voor zover de bank ook bereid is minimum 3 maand betalingsuitstel toe te staan of kredietlijnen te behouden.

Info: https://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding
 

Achtergestelde lening op 3 jaar

Er is naast de federaal voorziene overbruggingskredieten op maximum 12 maand die liquiditeitsnoden op heel korte termijn lenigen (zie hieronder), ook grote nood aan financieringsinstrumenten die een financiële buffer op middellange termijn creëren. De Vlaamse overheid maakt daarvoor geld vrij in de vorm van achtergestelde leningen op een termijn van 3 jaar aan een verlaagde rentevoet.

De termijn van 3 jaar biedt een voldoende lange periode om de omzet en cash flow terug op peil te krijgen, en om investeerders terug voldoende risico-appetijt te geven.
Het achtergestelde karakter van de leningen laat nog voldoende ruimte aan de banken om, desgevallend, daarbovenop bankfinanciering te verschaffen, eventueel gedekt met de nodige waarborgen.

De maatregel staat alleen open voor KMO’s en de focus ligt op start-up bedrijven en scale-ups die hun toekomst voorbereiden en nood hebben aan kapitaal. Grotere ondernemingen hebben meer slagkracht om gebruik te maken van de andere beschikbare stelsels, bijvoorbeeld op federaal niveau.

Bedrijven die voor de crisis al problemen hadden, worden uitgesloten, enkel gezonde bedrijven komen in aanmerking. Deze maatregel focust op bedrijven die terug actief zijn en met meer dan 80% van hun personeel werken. Zo ondersteunen de overheid actieve bedrijven om opnieuw te produceren.

Om dit systeem van achtergestelde leningen via PMV te operationaliseren, komt er een kapitaalverhoging met 250 miljoen euro.
 

Voorwaarden

 • Twee doelgroepen: intrinsieke gezonde

  • start-ups en scale-ups: (jonge) bedrijven die in de laatste 3 jaren geen of slechts beperkte positieve kasstromen hadden en die innovaties ontwikkelen of reeds op de markt brengen

  • kmo’s en zelfstandigen: bedrijven die vóór de Coronacrisis recurrente positieve kasstromen hadden en hierdoor in aanmerking kwamen voor klassieke bankfinanciering

 • Minimum 25.000 euro en maximum 2.000.000 euro

 • Het toegekende krediet moet de financieringsbehoefte van minstens 12 maanden volledig dekken, eventueel gecombineerd met door andere partijen gecommitteerde investeringen

 • Het achtergesteld krediet dient in één schijf te worden opgenomen bij toekenning

 • Een looptijd van 3 jaar met integrale terugbetaling op de eindvervaldag of terugbetaling vanaf 24 maanden (dat laatste enkel voor kmo’s en zelfstandigen)

 • Een jaarlijkse, uitgestelde interest van 5% integraal betaalbaar op eindvervaldag voor de start- en scale-ups en 4,5% voor de andere kmo’s en zelfstandigen.

 • Voor start- en scale-ups kunnen de hoofdsom en de uitstaande interesten bij een kapitaalronde of een exit omgezet worden in aandelen aan een korting van 25% op de aandelenprijs van die kapitaalronde/exit.

 • Er is een tewerkstellingsengagement van het bedrijf dat de lening ontvangt, waarbij ook gemikt wordt op de activering van mensen die in tijdelijke werkloosheid zitten

 • Geen cumulering mogelijk met de hinderpremie of compensatiepremie voor achtergestelde leningen van meer dan 75.000 euro: die premie moet terugbetaald worden bij ontvangst van de lening.

    

Aanvraag

U kan de achtergestelde lening aanvragen via http://www.pmv.eu/nl/achtergestelde-lening-op-drie-jaar-aanvragen
 

Info over de steunmaatregelen via PMV

Meer info vindt u op http://www.pmv.eu/nl/maatregelen-van-pmv-tegen-de-impact-van-het-coronavirus 
 

Gigarant-waarborg

De waarborgen boven de 1,5 miljoen euro - de zogenaamde Gigarant-waarborgregeling - worden gebruikt om bankiers te ondersteunen bij financieringsvraagstukken die vandaag moeilijker alleen te beantwoorden zijn. Gigarant beschikt vandaag over een waarborgcapaciteit van 1,5 miljard euro.
Die capaciteit wordt nu opgetrokken tot maar liefst 3 miljard euro. Gigarant zal op die manier een aangepaste COVID-19 waarborg in de markt kunnen zetten die meer flexibiliteit biedt.
 

 • De COVID-19 waarborg wordt enkel toegekend voor de financiering aan een onderneming die op 31 december 2019 geen onderneming in moeilijkheden was (bij de standaard waarborg ligt de evaluatie op het moment van toekenning);

 • De termijn bedraagt maximaal 6 jaar;

 • Voor deze crisiswaarborg wordt de bij toekenning te betalen premie verlaagd in vergelijking met de huidige Gigarant premie;

 • Er wordt gezorgd voor een goede spreiding van het risico tussen banken en overheid;

 • Het bedrag van de COVID-19 gewaarborgde financiering wordt per onderneming tijdelijk beperkt conform de Europese regelgeving (het dubbele van de totale jaarlijkse bruto loonmassa 2019 of 25% van de totale omzet 2019 of mits een gepaste rechtvaardiging de liquiditeitsbehoefte voor de komende achttien maanden voor een KMO en voor de komende twaalf maanden voor een grote onderneming);

 • Dossiers die onder het toepassingsgebied van het federale ‘corona-akkoord’ vallen worden wel uitgesloten van de Gigarant-waarborg. 
   

Meer info: https://www.pmv.eu/nl/maatregelen-van-pmv-tegen-de-impact-van-het-coronavirus
 

Overbruggingskrediet

Het overbruggingskrediet voor bestaande schulden kan tot 12 maanden worden uitgebreid voor bedrijven die in de problemen komen door de coronacrisis.

De regering en de Nationale Bank van België hebben de banken gevraagd om tot 50 miljard euro noodkredieten (nieuwe overbruggingskredieten) aan getroffen zelfstandigen en bedrijven te geven. Het gaat om tijdelijke kredieten met een looptijd van maximaal 12 maanden. Er komt een staatswaarborg op die leningen. Wie een noodkrediet met staatswaarborg vraagt, moet een vergoeding betalen aan de overheid. Die bedraagt 0,25 procent en voor grotere bedragen 0,50 procent. Die komt bovenop de te betalen rente. Deze kredieten kunnen aangevraagd worden tot eind december.

Opmerking: De praktijk wijst uit dat dit overbruggingskrediet meestal geen oplossing biedt voor kmo's. De klassieke Vlaamse Waarborgregeling en de achtergestelde lening van PMV/z (zie hierboven) zijn meestal interessanter.
Ondertussen wordt voor kmo's ook een bijkomende gerantieregeling voorzien voor kredieten met een looptijd tussen de 12 en 36 maanden.
Meer informatie vindt u op de website van Febelfin.

Bij problemen om een lening te bekomen kan u de Vlaamse kredietbemiddelaar inschakelen. Hij bemiddelt kosteloos tussen ondernemers en banken om tot een oplossing te komen (vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vlaamse-kredietbemiddelaar).
 

Win-winlening

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits breidt de mogelijkheden uit om als vriend of familielid te investeren in een kmo via de win-winlening.
 

Uitbreiding win-winlening

Vrienden en familie kunnen kleine en middelgrote ondernemingen een win-winlening verstrekken. Ze krijgen daarvoor in ruil een jaarlijks voordeel via de belastingbrief van 2,5% op het openstaande kapitaal. De ondernemer kan op die manier via een achtergestelde lening extra kapitaal verwerven. Maar een aantal huidige voorwaarden voor de win-winlening zijn, zeker in crisistijden, minder aantrekkelijk. Het totaal aan te trekken bedrag is soms te laag en de looptijd is vaak te lang of net te kort. Daarom wordt de win-winlening nu aangepast.

 • Meer flexibiliteit in de looptijd: in plaats van een looptijd van 8 jaar, wordt het mogelijk te variëren van looptijd tussen 5 en 10 jaar.

 • De maximumbedragen worden aangepast: het maximum van 50.000 euro per kredietgever wordt opgetrokken tot 75.000 euro, het maximum van 200.000 euro per onderneming wordt opgetrokken tot 300.000 euro.

 • Leningen die aflopen in 2020 kunnen vrijwillig met 2 jaar verlengd worden. Zo kunnen ondernemingen de terugbetaling meer spreiden of uitstellen. Het fiscale voordeel van 2,5% wordt uitgebreid tot de totale looptijd van maximum 10 jaar.

 • Ook voor kleine aandeelhouders (met maximum 5% van de aandelen) wordt het toegelaten om een win-winlening te verstrekken.

 • De rentevoet bedraagt nog steeds maximum de wettelijke rentevoet en minimum de helft van die rentevoet (1,75% voor 2020).
   

Hogere Vlaamse waarborg

Als de kredietnemer niet kan terugbetalen in geval van faillissement bijvoorbeeld, is er in de plaats van 30% nu tijdelijk 40% overheidswaarborg.
Dat geldt voor alle overeenkomsten die worden afgesloten tot en met 31 december 2021 voor de gehele looptijd. Daarna is er een overheidswaarborg van 30%.
 

Info

Meer info vindt u op de website van PMV
 

Handelshuurlening

De Vlaamse overheid voorziet in een handelshuurlening voor ondernemingen die door de coronamaatregelen moeilijkheden ondervinden om hun handelshuur te betalen.

Concreet zal de Vlaamse overheid twee maanden huur voorschieten, op voorwaarde dat de verhuurder ook één of twee maanden huur kwijtscheldt.
Het maximumbedrag voor de lening bedraagt 35.000 euro.

De aanvraag voor een handelshuurlening kan u indienen tot 1 oktober 2020 via www.vlaio.be/handelshuurlening.
 

Andere maatregelen en weetjes

 
Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten

Voor alle overheidsopdrachten die onder het federale niveau vallen, en op voorwaarde dat wordt aangetoond dat de vertraging of niet-nakoming van de leveringen een gevolg is van het Coronavirus, past de federale overheid geen boetes of andere sancties toe ten aanzien van de leveranciers, ondernemingen en zelfstandigen.
 

Aanmoedigingspremie

De Vlaamse overheid heeft de aanmoedigingspremie om deeltijds te werken en zo ontslagen te vermijden, uitgebreid naar bedrijven waarvan de productie met minstens 20 procent gedaald is.
Info: vlaanderen.be/aanmoedigingspremiesU vindt ook meer info over de coronamaatregelen op de website van Unizo - unizo.be/coronasteunmaatregelen
 

Stel ons hier uw vraag. Bouwunie-leden contacteren het Bouwunie-expertenteam ook snel via 02 588 11 00 of via info@bouwunie.be.

Bedankt voor uw vraag. Een van onze experts volgt uw vraag verder op.
Er is een onherstelbare fout opgetreden.
Er was een probleem bij het laden van het formulier.
De verwerking is bezig. Even geduld a.u.b.

Graag nog even uw gegevens zodat we u indien nodig kunnen contacteren:

 • {{ data.formData.vat_isvalid = ((data.formData.vat && contactRequestForm.vat.$valid)? '1':null) }}
 • validatie...

 • Vul alle velden volledig in. De verplichte velden zijn aangegeven.

  Bouwunie verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op leden- of prospectenbeheer. Indien u dit als niet-lid niet wil, volstaat een mail naar privacy@bouwunie.be.
  U kan uw gegevens inkijken en laten aanpassen via een eenvoudig verzoek aan Bouwunie mét bewijs van identiteit.
  Met vragen of klachten over gegevensverwerking kan u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.privacycommission.be
  Het algemeen beleid van Bouwunie inzake gegevensverwerking vindt u onderaan deze pagina.

 
Bouwunie vzw
Maria-Theresialaan 35
1800 Vilvoorde
Tel: 02 588 11 00
Fax: 02 253 07 45
E-mail: info@bouwunie.be
Web:
Unizo vzw
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel: 0800 20 750
E-mail: ondernemerslijn@unizo.be
Web:
Uw passie verdient de beste ondersteuning.

Bouwunie.be gebruikt cookies om u de beste ervaring op de website te bieden. Door op "OK" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. U kan de cookies weigeren. Hou er wel rekening mee dat dan bepaalde grafische elementen niet correct verschijnen en u bepaalde applicaties niet volledig kan gebruiken.
Wilt u meer weten over cookies of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Klik dan op "Meer over cookies?".