Steunmaatregelen in tijden van corona

De impact van de coronacrisis en de getroffen maatregelen is erg ingrijpend. De overheid heeft een aantal steunmaatregelen uitgevaardigd om de ondernemers door deze moeilijke periode te helpen. Een aantal maatregelen van de eerste periode (maart-mei en zomer) zijn niet meer geldig. Een voorbeeld daarvan zijn de hinder-, compensatie- of ondersteuningspremie van de Vlaamse overheid.

Voor de herfstlockdown heeft de regering nieuwe maatregelen aangekondigd. Ze verlengt het steunpakket dat van kracht was tijdens de lentelockdown tot en met het eerste kwartaal van 2021. En er komen nieuwe maatregelen.

U vindt hieronder de belangrijkste zaken die momenteel van toepassing zijn of die u binnenkort kan aanvragen. Meer info vindt u ook op de websites van Unizo en van Vlaio.

Het gaat o.a. om:
 
 • een vervangingsinkomen
 • een premie van de Vlaamse overheid
  • beschermingsmechanisme voor bedrijven die moeten sluiten of met een omzetdaling van minstens 60%
    
 • verlichting van uw financieel moeilijke situatie
  • vermindering van bijdragen
  • uitstel van betaling of aanvraag van een afbetalingsplan, vrijstelling van nalatigheidsintresten en kwijtschelding van boetes wegens niet-betaling
  • vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing COVID-19
  • handelshuurlening
  • fiscale vrijstelling van subsidies die worden toegekend door steden, gemeenten en deelstaten
    
 • bijkomende financiële middelen
  • uitbreiding bestaand overbruggingskrediet
  • nieuw noodkrediet, met of zonder staatswaarborg (bank)
  • achtergestelde lening op 3 jaar (PMV)
  • uitbreiding win-winlening
    
 • andere
  • flexibiliteit bij uitvoering van federale overheidsopdrachten: geen boetes of andere sancties voor vertraging of niet-nakoming van leveringen als dit een gevolg is van het coronavirus
  • verhoogde investeringsaftrek van 25% tot eind 2022
 

Vervangingsinkomen voor zelfstandigen: het overbruggingsrecht

Zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten wiens activiteit omwille van het coronavirus minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen stilligt, kunnen een financiële uitkering ontvangen. Dit geldt bv. ook als u voor minstens zeven dagen in quarantaine moet waardoor u uw activiteit niet kan uitoefenen.

De uitkering bedraagt 1.291,69 euro per maand voor alleenstaanden en 1.614,10 euro voor zelfstandigen met gezinslast. Bepaalde zelfstandigen in bijberoep en zelfstandigen actief na pensionering kunnen een half overbruggingsrecht krijgen.

Moet u thuisblijven omdat uw kind ziek is of in quarantaine moet, dan is er het tijdelijk ouderschapsverlof voor zelfstandigen.

De aanvraag doet u bij uw sociaal verzekeringsfonds.

Meer info vindt u op de website van Liantis


Opgelet

Om een dubbele belasting te vermijden, laat u het overbruggingsrecht storten op uw persoonlijke rekening. Als dit op het rekeningnummer van uw vennootschap gestort is, boekt u dit bedrag best tegen als tegoed of stort u het door naar uw persoonlijke rekening met duidelijke vermelding dat het om het overbruggingsrecht gaat.
 

Arbeidsongeschiktheidsuitkering bij ziekte (zelfstandige)

Als u zelf ziek wordt, dan hebt u recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering via het ziekenfonds, op voorwaarde dat u minstens 8 dagen arbeidsongeschikt bent. In dat geval ontvangt u vanaf de eerste dag een uitkering.

Consulteer de huisarts (bij voorkeur telefonisch). Het is belangrijk dat de huisarts het correcte ‘getuigschrift arbeidsongeschiktheid’ invult en ondertekent. Zoniet, begint de termijn van 8 dagen die u moet doorlopen om een arbeidsongeschiktheidsuitkering te kunnen krijgen, niet te lopen. Het model getuigschrift is te vinden op de website van uw ziekenfonds.

Bezorg het getuigschrift vervolgens per post aan het ziekenfonds. Steek het niet in de brievenbus, want het ziekenfonds heeft een datumstempel van de post nodig.
 

Vlaams beschermingsmechanisme

Ondernemers in het Vlaamse Gewest die door de beperkende coronamaatregelen moeten sluiten of geconfronteerd worden met een omzetdaling van minstens 60% kunnen deze premie aanvragen.
Het Vlaams beschermingsmechanisme is mogelijk in twee periodes. De steun bedraagt 10% van de omzet die de onderneming had in dezelfde periode in 2019. Dat is ongeveer twee derde van de vaste kosten. Voor ondernemers die nog geen jaar bezig zijn, wordt een andere gelijkaardige periode in rekening gebracht of wordt naar het financieel plan gekeken.
De aanvraag gebeurt via de website van VLAIO.
 

Eerste periode: 1 oktober tot 15 november

De sluiting of omzetdaling moet zich voordoen in ofwel de periode van 1 oktober tot en met 15 november 2020, ofwel de periode van 19 oktober tot en met 18 november 2020.
Deze maatregel kan worden aangevraagd vanaf maandag 16 november 2020 en tot 31 december 2020.
Raadpleeg hier alle informatie over dit Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme
 

Tweede periode: 16 november tot 31 december

De Vlaamse regering heeft op 13 november beslist dat er een bijkomend Vlaams Beschermingsmechanisme komt voor ondernemingen die geconfronteerd worden met omzetdalingen van minstens 60% in de periode van 16 november tot 31 december 2020 of binnen deze periode verplicht gesloten worden.

Alle handelszaken die verplicht gesloten zijn kunnen automatisch een beroep doen op het Vlaams beschermingsmechanisme. Dat betekent dat zij geen omzetverlies moeten aantonen voor de periode waarin ze verplicht gesloten zijn.
Een overzicht daarvan vindt u op de website van Vlaio
Andere ondernemers kunnen een premie aanvragen als ze een omzetverlies van 60% hebben geleden.

Voor kleine ondernemingen komt er een minimumbedrag van 1.000 euro steun voor de periode van anderhalve maand. Voor ondernemingen met 50 werknemers of meer is er een extra maximumplafond van 60.000 euro voor de periode van anderhalve maand. De plafonds worden verhoudingsgewijs aangepast voor ondernemingen die een aanvraag indienen voor een kortere periode van verplichte sluiting.

Ook deze maatregel zal moeten aangevraagd worden via de website van Vlaio. Dit kan wellicht pas vanaf 4 januari.
 

Uitstel van betaling en afbetalingsplan

U kan bij diverse instanties om betalingsuitstel vragen of een afbetalingsplan afspreken.
Het gaat onder meer over uw sociale bijdragen (sociaal verzekeringsfonds), de werkgeversbijdragen (RSZ), betalingen aan de PDOK en aan de fiscus (belastingen).

Zowel voor bedrijfsvoorheffing, BTW, personenbelasting, vennootschapsbelasting als rechtspersonenbelasting kan u bij de fiscus naast een afbetalingsplan ook een kwijtschelding vragen van boetes wegens niet-betaling of een vrijstelling van nalatigheidsintresten. Meer info vindt u op de website van de FOD Financiën.

De Vlaamse regering geeft ondernemingen vier maanden langer om hun onroerende voorheffing voor 2020 te betalen. Dat betekent dat u uitstel krijgt tot 30 april 2021 en eventueel in schijven kan aflossen tegen dan. De Vlaamse overheid rekent tot eind april ook geen nalatigheidsintresten aan.
Alle bedrijven die op hun aanslagbiljet een wettelijke betaaltermijn van 31 december zien, zelfs al komt die binnen een paar weken pas binnen, mogen dat negeren. De Vlaamse Belastingdienst verleent bedrijven het uitstel automatisch. Eenmanszaken moeten de verlenging van de betalingstermijn zelf aanvragen.

U vindt een handig overzicht op de website unizo.be/coronasteunmaatregelen

 

Lopende kredieten bij uw bank

U kan voor uw lopende kredieten aan de bank een opschorting van betaling vragen. Oorspronkelijk met max. 6 maanden, tot 31 december 2020, maar deze maatregel is verlengd. Het volledig betalingsuitstel mag nu niet langer dan 9 maanden bedragen. Wie dus al zes maanden betalingspauze geniet, kan daar maximaal drie maanden bijdoen. De nieuwe aanvraag tot betaalpauze kan tot eind maart 2021.

Voorwaarde is o.a. dat de betalingsproblemen een gevolg moeten zijn van de coronacrisis. Wie uitstel vraagt, mocht in januari nog geen achterstand van betaling hebben.

Opgelet: de opschorting slaat op de kapitaalsaflossingen, de intresten blijven verschuldigd.
De banken verbinden zich er wel toe om de gebruikelijke dossier- of administratiekosten niet aan te rekenen.
 

Corona-steunmaatregelen

 

Tijdelijke lastenverlaging Covid-19

Ondernemingen die tussen 12 maart en 31 mei 2020 gebruik maakten van het stelsel tijdelijke werkloosheid overmacht kunnen een tijdelijke lastenverlaging krijgen.


Wat is het voordeel?

Het gaat om gedeeltelijke niet-doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. Het bedrag dat in aanmerking komt voor de doorstortingsvrijstelling bedraagt 50% van het verschil tussen (a)  de totale kost aan bedrijfsvoorheffing voor respectievelijk de maanden juni, juli en augustus 2020 en (b) de totale kost aan bedrijfsvoorheffing voor de maand mei 2020. Cumul met de lastenverlaging voor ploegenarbeid bij werken in onroerende staat is mogelijk, maar dit zorgt ervoor dat het effectieve voordeel van deze nieuwe tijdelijke lastenverlaging beperkt zal zijn.


Wat zijn de voorwaarden?

Ondernemingen die in de periode van 12 maart tot 31 mei 2020 30 dagen ononderbroken gebruik maakten van het stelsel tijdelijke werkloosheid overmacht maken aanspraak op deze tijdelijke maatregel. Het volstaat dat één werknemer (hoeft niet steeds dezelfde te zijn) gedurende 30 dagen tijdelijk werkloos wordt gesteld.


Hoe vraag ik het aan?

De toekenning van deze tijdelijke lastenverlaging gebeurt via uw sociaal secretariaat.
 

NIEUW - Ook voor u!

Dankzij aanhoudend lobbywerk van Bouwunie komen bouwondernemingen nu toch in aanmerking voor deze steunmaatregel.

Door een strenge interpretatie van de voorwaarde “ononderbroken periode van 30 dagen” dreigden de meeste bouwbedrijven uit de boot te vallen door de verplichte rustdagen van 14 april en 22 mei en enkele dagen collectieve sluiting in de paasvakantie. Deze dagen werden in eerste instantie niet gelijkgesteld. Na lang aandringen van Bouwunie is de strenge interpretatie nu toch aangepast. Dit werd bevestigd in een circulaire van donderdag 5 november 2020. We houden u op de hoogte van de verdere modaliteiten.
 

Aanmoedigingspremie

De Vlaamse overheid heeft de aanmoedigingspremie om deeltijds te werken en zo ontslagen te vermijden, uitgebreid naar bedrijven waarvan de productie met minstens 20 procent gedaald is.
Info: vlaanderen.be/aanmoedigingspremies

 

Leningen en kredieten, met of zonder waarborg

 
Crisiswaarborg

De Vlaamse overheid trekt 100 miljoen euro uit voor crisiswaarborgen. Op die manier kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode een bestaand overbruggingskrediet laten waarborgen door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen. Dit krediet slaat op bestaande schulden (zowel bancaire als niet-bancaire). Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal.

U betaalt een éénmalige verlaagde premie van 0,25 procent van het bedrag.

Ter info: Niet-bancaire schulden zijn bijvoorbeeld RSZ- of BTW-schulden of achterstanden, achterstallige huur of bijvoorbeeld lonen van méér dan 3 maanden oud; ook wie met eigen middelen een rekening heeft betaald, bijvoorbeeld 6 maanden geleden (want de regeling geldt tot 12 maanden) of de eigen rekening-courant wil aanzuiveren, kan gebruik maken van deze corona-crisiswaarborg. 
De bancaire schulden waarvan sprake zijn schulden van bestaande kredietlijnen en investeringskredieten die nog niet onder de waarborg werden gebracht, en dit voor zover de bank ook bereid is minimum 3 maand betalingsuitstel toe te staan of kredietlijnen te behouden.

Info: https://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding
 

Achtergestelde lening op 3 jaar

Om bedrijven toe te laten een financiële buffer op middellange termijn te creëren, maakt de Vlaamse overheid geld vrij in de vorm van achtergestelde leningen op een termijn van 3 jaar aan een verlaagde rentevoet (de zgn. coronalening).
De termijn van 3 jaar biedt een voldoende lange periode om de omzet en cash flow terug op peil te krijgen, en om investeerders terug voldoende risico-appetijt te geven.
Het achtergestelde karakter van de leningen laat nog voldoende ruimte aan de banken om, desgevallend, daarbovenop bankfinanciering te verschaffen, eventueel gedekt met de nodige waarborgen.

De maatregel staat alleen open voor KMO’s en de focus ligt op start-up bedrijven en scale-ups die hun toekomst voorbereiden en nood hebben aan kapitaal. Grotere ondernemingen hebben meer slagkracht om gebruik te maken van de andere beschikbare stelsels, bijvoorbeeld op federaal niveau.

Bedrijven die voor de crisis al problemen hadden, worden uitgesloten. Enkel gezonde bedrijven komen in aanmerking.
 

Voorwaarden

 • Twee doelgroepen: intrinsieke gezonde

  • start-ups en scale-ups: (jonge) bedrijven die in de laatste 3 jaren geen of slechts beperkte positieve kasstromen hadden en die innovaties ontwikkelen of reeds op de markt brengen

  • kmo’s en zelfstandigen: bedrijven die vóór de Coronacrisis recurrente positieve kasstromen hadden en hierdoor in aanmerking kwamen voor klassieke bankfinanciering

 • Minimum 25.000 euro en maximum 2.000.000 euro

 • Het toegekende krediet moet de financieringsbehoefte van minstens 12 maanden volledig dekken, eventueel gecombineerd met door andere partijen gecommitteerde investeringen

 • Het achtergesteld krediet dient in één schijf te worden opgenomen bij toekenning

 • Een looptijd van 3 jaar met integrale terugbetaling op de eindvervaldag of terugbetaling vanaf 24 maanden (dat laatste enkel voor kmo’s en zelfstandigen)

 • Een jaarlijkse, uitgestelde interest van 5% integraal betaalbaar op eindvervaldag voor de start- en scale-ups en 4,5% voor de andere kmo’s en zelfstandigen.

 • Voor start- en scale-ups kunnen de hoofdsom en de uitstaande interesten bij een kapitaalronde of een exit omgezet worden in aandelen aan een korting van 25% op de aandelenprijs van die kapitaalronde/exit.

 • Er is een tewerkstellingsengagement van het bedrijf dat de lening ontvangt, waarbij ook gemikt wordt op de activering van mensen die in tijdelijke werkloosheid zitten

 • Geen cumulering mogelijk met de hinderpremie of compensatiepremie voor achtergestelde leningen van meer dan 75.000 euro: die premie moet terugbetaald worden bij ontvangst van de lening.

    

Aanvraag

U kan de achtergestelde lening aanvragen via http://www.pmv.eu/nl/achtergestelde-lening-op-drie-jaar-aanvragen
Dit kan tot 15 april 2021.
 

Info over de steunmaatregelen via PMV

Meer info vindt u op http://www.pmv.eu/nl/maatregelen-van-pmv-tegen-de-impact-van-het-coronavirus 
 

Gigarant-waarborg

De waarborgen boven de 1,5 miljoen euro - de zogenaamde Gigarant-waarborgregeling - worden gebruikt om bankiers te ondersteunen bij financieringsvraagstukken die vandaag moeilijker alleen te beantwoorden zijn. De capaciteit van Gigarant wordt nu opgetrokken tot maar liefst 3 miljard euro. Gigarant zet op die manier een aangepaste COVID-19 waarborg in de markt die meer flexibiliteit biedt.
 

 • De COVID-19 waarborg wordt enkel toegekend voor de financiering aan een onderneming die op 31 december 2019 geen onderneming in moeilijkheden was (bij de standaard waarborg ligt de evaluatie op het moment van toekenning);

 • De termijn bedraagt maximaal 6 jaar;

 • Voor deze crisiswaarborg wordt de bij toekenning te betalen premie verlaagd in vergelijking met de huidige Gigarant premie;

 • Er wordt gezorgd voor een goede spreiding van het risico tussen banken en overheid;

 • Het bedrag van de COVID-19 gewaarborgde financiering wordt per onderneming tijdelijk beperkt conform de Europese regelgeving (het dubbele van de totale jaarlijkse bruto loonmassa 2019 of 25% van de totale omzet 2019 of mits een gepaste rechtvaardiging de liquiditeitsbehoefte voor de komende achttien maanden voor een KMO en voor de komende twaalf maanden voor een grote onderneming);

 • Dossiers die onder het toepassingsgebied van het federale ‘corona-akkoord’ vallen worden wel uitgesloten van de Gigarant-waarborg. 
   

Meer info: https://www.pmv.eu/nl/maatregelen-van-pmv-tegen-de-impact-van-het-coronavirus
 

Overbruggingskrediet

De regering en de Nationale Bank van België hebben de banken gevraagd om noodkredieten (nieuwe overbruggingskredieten) aan getroffen zelfstandigen en bedrijven te geven. Het gaat om tijdelijke kredieten met een looptijd van maximaal 5 jaar.

Er hangt een staatswaarborg aan die leningen. Wie een noodkrediet met staatswaarborg vraagt, moet een vergoeding betalen aan de overheid. Die bedraagt 0,25 procent en voor grotere bedragen 0,50 procent. Die komt bovenop de te betalen rente. De rente op de leningen varieert van 2 procent voor kredieten met een looptijd van 12 maanden tot 3 jaar, tot maximaal 2,5 procent voor kredieten met een looptijd tussen 3 en 5 jaar.

Deze kredieten kunnen aangevraagd worden tot eind juni 2021.


Kredietbemiddelaar

Bij problemen om een lening te bekomen kan u de Vlaamse kredietbemiddelaar inschakelen. Hij bemiddelt kosteloos tussen ondernemers en banken om tot een oplossing te komen (vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vlaamse-kredietbemiddelaar).
 

Uitbreiding win-winlening

Vrienden en familie kunnen kleine en middelgrote ondernemingen een win-winlening verstrekken. Ze krijgen daarvoor in ruil een jaarlijks voordeel via de belastingbrief van 2,5% op het openstaande kapitaal. De ondernemer kan op die manier via een achtergestelde lening extra kapitaal verwerven. Maar een aantal huidige voorwaarden voor de win-winlening zijn, zeker in crisistijden, minder aantrekkelijk. Het totaal aan te trekken bedrag is soms te laag en de looptijd is vaak te lang of net te kort. Daarom wordt de win-winlening nu aangepast.

 

 • Meer flexibiliteit in de looptijd: in plaats van een looptijd van 8 jaar, wordt het mogelijk te variëren van looptijd tussen 5 en 10 jaar.

 • De maximumbedragen worden aangepast: het maximum van 50.000 euro per kredietgever wordt opgetrokken tot 75.000 euro, het maximum van 200.000 euro per onderneming wordt opgetrokken tot 300.000 euro.

 • Leningen die aflopen in 2020 kunnen vrijwillig met 2 jaar verlengd worden. Zo kunnen ondernemingen de terugbetaling meer spreiden of uitstellen. Het fiscale voordeel van 2,5% wordt uitgebreid tot de totale looptijd van maximum 10 jaar.

 • Ook voor kleine aandeelhouders (met maximum 5% van de aandelen) wordt het toegelaten om een win-winlening te verstrekken.

 • De rentevoet bedraagt nog steeds maximum de wettelijke rentevoet en minimum de helft van die rentevoet (1,75% voor 2020).
   

Hogere Vlaamse waarborg

Als de kredietnemer niet kan terugbetalen in geval van faillissement bijvoorbeeld, is er in de plaats van 30% nu tijdelijk 40% overheidswaarborg.
Dat geldt voor alle overeenkomsten die worden afgesloten tot en met 31 december 2021 voor de gehele looptijd. Daarna is er een overheidswaarborg van 30%.
 

Info

Meer info vindt u op de website van PMV (globale info) en PMV/z (rechtstreekse link).
 

Handelshuurlening

De Vlaamse overheid voorziet in een handelshuurlening voor ondernemingen die door de coronamaatregelen moeilijkheden ondervinden om hun handelshuur te betalen.

Concreet schiet de Vlaamse overheid een aantal maanden huur voor, op voorwaarde dat de verhuurder ook één of twee maanden huur kwijtscheldt.

De aanvraag voor een handelshuurlening kan u indienen via www.vlaio.be/handelshuurlening.

De Vlaamse regering heeft ook deze maatregel op 13 november verlengd, met drie maanden, tot 1 maart 2021.
 

Aantrekkelijker vanaf 4 januari

Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits is de handelshuurlening uitgebreid en aantrekkelijker gemaakt.

Een huurder zal een lening van maximaal 4 maanden kunnen aangaan als de verhuurder minstens 1 maand huur kwijtscheldt.
Huurders kunnen tot 60.000 euro per pand lenen aan een rente van 2% per jaar.
Een ondernemer die meerdere panden huurt, kan in totaal tot maximaal 150.000 euro lenen.
Pas na 6 maanden start de terugbetaling van de lening.

Ook ondernemingen die na 12 maart 2020 werden opgestart, kunnen een handelshuurlening aangaan.

Een ondernemer die al een achtergestelde lening heeft lopen, kan geen beroep doen op de handelshuurlening.

De aangepaste handelshuurlening treedt in werking op 4 januari 2021.
 

Verhoogde investeringsaftrek

N.a.v. de coronacrisis heeft de regering de investeringsaftrek op vaste activa die worden aangekocht tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020 tijdelijk verhoogd tot 25%. Daarnaast verlengt de regering de termijn voor de overdracht van ongebruikte investeringsaftrek tot de twee volgende belastbare tijdperken in plaats van één belastbaar tijdperk.
Deze maatregel is ondertussen verlengd tot 31 december 2022.

Ter info: de investeringsaftrek is een fiscaal voordeel waarbij u een bepaald percentage van de aanschaffingswaarde van uw investeringen mag aftrekken van de belastbare winst van uw onderneming. Het moet gaan om nieuwe materiële of immateriële vaste activa. De activa mogen uitsluitend voor beroepswerkzaamheden worden gebruikt en moeten ten minste over 3 jaar afschrijfbaar zijn.
Enkel eenmanszaken, vrije beroepen en kleine ondernemingen kunnen van deze investeringsaftrek gebruik maken.

Meer info vindt u op de website van Vlaio.


U vindt ook meer info over de coronamaatregelen op de website van Unizo - unizo.be/coronasteunmaatregelen

 

Stel ons hier uw vraag. Of vraag een bezoek aan van een van onze medewerkers. Bouwunie-leden contacteren het Bouwunie-expertenteam ook snel via 02 588 11 00 of via info@bouwunie.be.

Dank voor uw vraag. Een van onze experts volgt uw vraag verder op.
Er is een onherstelbare fout opgetreden.
Er was een probleem bij het laden van het formulier.
De verwerking is bezig. Even geduld a.u.b.

Graag nog even uw gegevens zodat we u indien nodig kunnen contacteren:

 • {{ data.formData.vat_isvalid = ((data.formData.vat && contactRequestForm.vat.$valid)? '1':null) }}
 • validatie...

 • Vul alle velden volledig in. De verplichte velden zijn aangegeven.

  Bouwunie verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op leden- of prospectenbeheer. Indien u dit als niet-lid niet wil, volstaat een mail naar privacy@bouwunie.be.

  U kan uw gegevens inkijken en laten aanpassen via een eenvoudig verzoek aan Bouwunie mét bewijs van identiteit.
  Met vragen of klachten over gegevensverwerking kan u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.privacycommission.be
  Het algemeen beleid van Bouwunie inzake gegevensverwerking vindt u onderaan deze pagina.

 
Bouwunie vzw
Maria-Theresialaan 35
1800 Vilvoorde
Tel: 02 588 11 00
Fax: 02 253 07 45
E-mail: info@bouwunie.be
Web:
Unizo vzw
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel: 0800 20 750
E-mail: ondernemerslijn@unizo.be
Web:
Uw passie verdient de beste ondersteuning.

Bouwunie.be gebruikt cookies om u de beste ervaring op de website te bieden. Door op "OK" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. U kan de cookies weigeren. Hou er wel rekening mee dat dan bepaalde grafische elementen niet correct verschijnen en u bepaalde applicaties niet volledig kan gebruiken.
Wilt u meer weten over cookies of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Klik dan op "Meer over cookies?".