Steunmaatregelen in tijden van corona

De impact van de coronacrisis en de getroffen maatregelen is erg ingrijpend. De overheid heeft een aantal steunmaatregelen uitgevaardigd om de ondernemers door deze moeilijke periode te helpen.
Een aantal maatregelen van de eerste periode zijn niet meer geldig. Een voorbeeld daarvan zijn de hinder-, compensatie- of ondersteuningspremie van de Vlaamse overheid.

U vindt hieronder de belangrijkste zaken die momenteel van toepassing zijn. Meer info vindt u ook op de websites van Unizo en van Vlaio.

Het gaat o.a. om:
 
 • een vervangingsinkomen
 • een premie van de Vlaamse overheid
  • beschermingsmechanisme voor bedrijven die moeten sluiten of met een omzetdaling van minstens 60%
    
 • verlichting van uw financieel moeilijke situatie
  • vermindering van bijdragen
  • uitstel van betaling of aanvraag van een afbetalingsplan, vrijstelling van nalatigheidsintresten en kwijtschelding van boetes wegens niet-betaling
  • vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing COVID-19
  • handelshuurlening
  • fiscale vrijstelling van subsidies die worden toegekend door steden, gemeenten en deelstaten
    
 • bijkomende financiële middelen
  • uitbreiding bestaand overbruggingskrediet
  • nieuw noodkrediet, met of zonder staatswaarborg (bank)
  • achtergestelde lening op 3 jaar (PMV)
  • uitbreiding win-winlening
    
 • andere
  • flexibiliteit bij uitvoering van federale overheidsopdrachten: geen boetes of andere sancties voor vertraging of niet-nakoming van leveringen als dit een gevolg is van het coronavirus
  • verhoogde investeringsaftrek van 25% tot eind 2022
 

Vervangingsinkomen voor zelfstandigen: het overbruggingsrecht

Zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten wiens activiteit omwille van het coronavirus minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen stilligt, kunnen een financiële uitkering ontvangen. Dit geldt bv. ook als u voor minstens zeven dagen in quarantaine moet waardoor u uw activiteit niet kan uitoefenen.

De uitkering bedraagt 1.291,69 euro per maand voor alleenstaanden en 1.614,10 euro voor zelfstandigen met gezinslast. Bepaalde zelfstandigen in bijberoep en zelfstandigen actief na pensionering kunnen een half overbruggingsrecht krijgen.

Moet u thuisblijven omdat uw kind ziek is of in quarantaine moet, dan is er het tijdelijk ouderschapsverlof voor zelfstandigen.

De aanvraag doet u bij uw sociaal verzekeringsfonds.

Meer info vindt u op de website van Liantis


Paaspauze van 27 maart tot 25 april 2021

Wie zijn zaak moest sluiten, kan aanspraak kan maken op het dubbel overbruggingsrecht voor de maanden maart en april. Wie op afspraak open kon blijven en een omzetverlies van ten minste 40% had, krijgt het enkele overbruggingsrecht (tweede pijler). Info Liantis.

Zelfstandigen die van 29 maart t.e.m. 2 april (week vervroegde paasvakantie) hun activiteit moesten onderbreken voor de opvang van hun kind, konden gebruikmaken van het crisis-overbruggingsrecht. Ze hebben voor deze vijf dagen recht op een vergoeding van 322,92 euro (zonder personen ten laste) of 403,53 euro (met personen ten laste).
 

Opgelet

Om een dubbele belasting te vermijden, laat u het overbruggingsrecht storten op uw persoonlijke rekening. Als dit op het rekeningnummer van uw vennootschap gestort is, boekt u dit bedrag best tegen als tegoed of stort u het door naar uw persoonlijke rekening met duidelijke vermelding dat het om het overbruggingsrecht gaat.
 

Arbeidsongeschiktheidsuitkering bij ziekte (zelfstandige)

Als u zelf ziek wordt, dan hebt u recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering via het ziekenfonds, op voorwaarde dat u minstens 8 dagen arbeidsongeschikt bent. U ontvangt dan vanaf de eerste dag een uitkering. Daar komt nu een aanvullende crisisuitkering bovenop, zodat u als zelfstandige niets verliest ten op zichte van het tijdelijke overbruggingsrecht door corona. Ook meewerkende echtgenoten krijgen die uitkering.
Deze aanvullende crisisuitkering verviel normaal gezien op 31 maart, maar is verlengd, eerst tot en met 30 juni, ondertussen tot en met 30 september 2021.

Consulteer de huisarts (bij voorkeur telefonisch). Het is belangrijk dat de huisarts het correcte ‘getuigschrift arbeidsongeschiktheid’ invult en ondertekent. Zoniet, begint de termijn van 8 dagen die u moet doorlopen om een arbeidsongeschiktheidsuitkering te kunnen krijgen, niet te lopen. Het model getuigschrift is te vinden op de website van uw ziekenfonds.

Bezorg het getuigschrift vervolgens per post aan het ziekenfonds. Steek het niet in de brievenbus, want het ziekenfonds heeft een datumstempel van de post nodig.
 

Vlaams beschermingsmechanisme

Ondernemers in het Vlaamse Gewest die door de beperkende coronamaatregelen moeten sluiten of geconfronteerd worden met een omzetdaling van minstens 60% kunnen deze premie aanvragen.
Het Vlaams beschermingsmechanisme is mogelijk in diverse periodes.

De steun bedraagt 10% tot 15% van de omzet die de onderneming had in dezelfde periode van 2020 of 2019. Dat is ongeveer twee derde van de vaste kosten. Voor ondernemers die nog geen jaar bezig zijn, wordt een andere gelijkaardige periode in rekening gebracht of wordt naar het financieel plan gekeken.

De aanvraag gebeurt via de website van VLAIO.


Vlaams Beschermingsmechanisme

De Vlaamse Regering heeft de definitieve modaliteiten beslist voor de vervolgmaatregelen Vlaams Beschermingsmechanisme.
 

Vlaams Beschermingsmechanisme 8 voor de subsidiemaand mei 2021

 • Voor wie? Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% of ondernemingen getroffen door verplichte sluiting in de maand mei 2021.
 • Steun? 10% van de omzet van mei 2019.
 • Deadline? De indieningsperiode van de aanvragen loopt van 7 juni tot en met 5 juli 2021.

Vlaams Beschermingsmechanisme 9 voor de subsidiemaand juni 2021

 • Voor wie? Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% of ondernemingen getroffen door verplichte sluiting in de maand juni 2021.
 • Steun? 10% van de omzet van juni 2019.
 • Deadline? De indieningsperiode van de aanvragen loopt van 6 juli tot en met 6 augustus 2021.

Meer info vindt u op de website van Vlaio.
 

Corona globalisatiemechanisme

Bedrijven die een omzet hadden van minimaal € 450.000 in de periode van 1 april tot en met 31 december 2019 en in 2020 zwaar getroffen werden door de coronamaatregelen, kunnen steun krijgen via het corona globalisatiemechanisme.

Check of je aan de voorwaarden voldoet op de website van Vlaio

 

Uitstel van betaling en afbetalingsplan

U kan bij diverse instanties om betalingsuitstel vragen of een afbetalingsplan afspreken.
Het gaat onder meer over uw sociale bijdragen (sociaal verzekeringsfonds), de werkgeversbijdragen (RSZ), betalingen aan de PDOK en aan de fiscus (belastingen).

Zowel voor bedrijfsvoorheffing, BTW, personenbelasting, vennootschapsbelasting als rechtspersonenbelasting kan u bij de fiscus naast een afbetalingsplan ook een kwijtschelding vragen van boetes wegens niet-betaling of een vrijstelling van nalatigheidsintresten. Meer info vindt u op de website van de FOD Financiën.

U vindt een handig overzicht op de website unizo.be/coronasteunmaatregelen


RSZ-voorschotten 1ste en 2de kwartaal 2021

Gelet op de goedkeuring in de Ministerraad van 22 januari 2021 van een ontwerp van wet, zal het niet-doorstorten van de voorschotten voor het 1ste en het 2de kwartaal 2021, zoals de vorige kwartalen, geen aanleiding geven tot sancties.

Het ontwerp van wet, dat nog de parlementaire procedure dient te volgen, voorziet ook dat werkgevers een minnelijk afbetalingsplan voor de aangegeven bijdragen voor het 1e en 2e kwartaal 2021 en voor de bijdrage jaarlijkse vakantie voor het vakantiedienstjaar 2020 zullen kunnen aanvragen.

In bepaalde omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden zullen de bijdrageopslagen en / of verwijlinteresten niet aangerekend worden wanneer en voor zover de vastgelegde afbetalingsmodaliteiten strikt worden nageleefd.

 

Corona-steunmaatregelen

 

Tijdelijke lastenverlaging Covid-19

Ondernemingen die tussen 12 maart en 31 mei 2020 gebruik maakten van het stelsel tijdelijke werkloosheid overmacht kunnen een tijdelijke lastenverlaging krijgen.


Wat is het voordeel?

Het gaat om gedeeltelijke niet-doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. Het bedrag dat in aanmerking komt voor de doorstortingsvrijstelling bedraagt 50% van het verschil tussen (a)  de totale kost aan bedrijfsvoorheffing voor respectievelijk de maanden juni, juli en augustus 2020 en (b) de totale kost aan bedrijfsvoorheffing voor de maand mei 2020. Cumul met de lastenverlaging voor ploegenarbeid bij werken in onroerende staat is mogelijk, maar dit zorgt ervoor dat het effectieve voordeel van deze nieuwe tijdelijke lastenverlaging beperkt zal zijn.


Wat zijn de voorwaarden?

Ondernemingen die in de periode van 12 maart tot 31 mei 2020 30 dagen ononderbroken gebruik maakten van het stelsel tijdelijke werkloosheid overmacht maken aanspraak op deze tijdelijke maatregel. Het volstaat dat één werknemer (hoeft niet steeds dezelfde te zijn) gedurende 30 dagen tijdelijk werkloos wordt gesteld.


Hoe vraag ik het aan?

De toekenning van deze tijdelijke lastenverlaging gebeurt via uw sociaal secretariaat.
 

Ook voor u!

Dankzij aanhoudend lobbywerk van Bouwunie komen bouwondernemingen nu toch in aanmerking voor deze steunmaatregel.

Door een strenge interpretatie van de voorwaarde “ononderbroken periode van 30 dagen” dreigden de meeste bouwbedrijven uit de boot te vallen door de verplichte rustdagen van 14 april en 22 mei en enkele dagen collectieve sluiting in de paasvakantie. Deze dagen werden in eerste instantie niet gelijkgesteld. Na lang aandringen van Bouwunie is de strenge interpretatie nu toch aangepast. Dit werd bevestigd in een circulaire van donderdag 5 november 2020.
 

Aanmoedigingspremie

De Vlaamse overheid heeft de aanmoedigingspremie om deeltijds te werken en zo ontslagen te vermijden, uitgebreid naar bedrijven waarvan de productie met minstens 20 procent gedaald is.
Info: vlaanderen.be/aanmoedigingspremies

 

Leningen en kredieten, met of zonder waarborg

 
Crisiswaarborg

De Vlaamse overheid trekt 100 miljoen euro uit voor crisiswaarborgen. Op die manier kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode een bestaand overbruggingskrediet laten waarborgen door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen. Dit krediet slaat op bestaande schulden (zowel bancaire als niet-bancaire). Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal.

U betaalt een éénmalige verlaagde premie van 0,25 procent van het bedrag.

Ter info: Niet-bancaire schulden zijn bijvoorbeeld RSZ- of BTW-schulden of achterstanden, achterstallige huur of bijvoorbeeld lonen van méér dan 3 maanden oud; ook wie met eigen middelen een rekening heeft betaald, bijvoorbeeld 6 maanden geleden (want de regeling geldt tot 12 maanden) of de eigen rekening-courant wil aanzuiveren, kan gebruik maken van deze corona-crisiswaarborg. 
De bancaire schulden waarvan sprake zijn schulden van bestaande kredietlijnen en investeringskredieten die nog niet onder de waarborg werden gebracht, en dit voor zover de bank ook bereid is minimum 3 maand betalingsuitstel toe te staan of kredietlijnen te behouden.

Info: https://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding
 

Achtergestelde lening op 3 jaar

Om bedrijven toe te laten een financiële buffer op middellange termijn te creëren, maakt de Vlaamse overheid geld vrij in de vorm van achtergestelde leningen op een termijn van 3 jaar aan een verlaagde rentevoet (de zgn. coronalening).
De termijn van 3 jaar biedt een voldoende lange periode om de omzet en cash flow terug op peil te krijgen, en om investeerders terug voldoende risico-appetijt te geven.
Het achtergestelde karakter van de leningen laat nog voldoende ruimte aan de banken om, desgevallend, daarbovenop bankfinanciering te verschaffen, eventueel gedekt met de nodige waarborgen.

De maatregel staat alleen open voor KMO’s en de focus ligt op start-up bedrijven en scale-ups die hun toekomst voorbereiden en nood hebben aan kapitaal. Grotere ondernemingen hebben meer slagkracht om gebruik te maken van de andere beschikbare stelsels, bijvoorbeeld op federaal niveau.

Bedrijven die voor de crisis al problemen hadden, worden uitgesloten. Enkel gezonde bedrijven komen in aanmerking.
 

Voorwaarden

 • Twee doelgroepen: intrinsieke gezonde

  • start-ups en scale-ups: (jonge) bedrijven die in de laatste 3 jaren geen of slechts beperkte positieve kasstromen hadden en die innovaties ontwikkelen of reeds op de markt brengen

  • kmo’s en zelfstandigen: bedrijven die vóór de Coronacrisis recurrente positieve kasstromen hadden en hierdoor in aanmerking kwamen voor klassieke bankfinanciering

 • Minimum 25.000 euro en maximum 2.000.000 euro

 • Het toegekende krediet moet de financieringsbehoefte van minstens 12 maanden volledig dekken, eventueel gecombineerd met door andere partijen gecommitteerde investeringen

 • Het achtergesteld krediet dient in één schijf te worden opgenomen bij toekenning

 • Een looptijd van 3 jaar met integrale terugbetaling op de eindvervaldag of terugbetaling vanaf 24 maanden (dat laatste enkel voor kmo’s en zelfstandigen)

 • Een jaarlijkse, uitgestelde interest van 5% integraal betaalbaar op eindvervaldag voor de start- en scale-ups en 4,5% voor de andere kmo’s en zelfstandigen.

 • Voor start- en scale-ups kunnen de hoofdsom en de uitstaande interesten bij een kapitaalronde of een exit omgezet worden in aandelen aan een korting van 25% op de aandelenprijs van die kapitaalronde/exit.

 • Er is een tewerkstellingsengagement van het bedrijf dat de lening ontvangt, waarbij ook gemikt wordt op de activering van mensen die in tijdelijke werkloosheid zitten

  

Aanvraag

U kan de achtergestelde lening aanvragen via http://www.pmv.eu/nl/achtergestelde-lening-op-drie-jaar-aanvragen
Dit kan tot 15 oktober 2021.
 

Info over de steunmaatregelen via PMV

Meer info vindt u op http://www.pmv.eu/nl/maatregelen-van-pmv-tegen-de-impact-van-het-coronavirus 
 

Gigarant-waarborg

De waarborgen boven de 1,5 miljoen euro - de zogenaamde Gigarant-waarborgregeling - worden gebruikt om bankiers te ondersteunen bij financieringsvraagstukken die vandaag moeilijker alleen te beantwoorden zijn. De capaciteit van Gigarant wordt nu opgetrokken tot maar liefst 3 miljard euro. Gigarant zet op die manier een aangepaste COVID-19 waarborg in de markt die meer flexibiliteit biedt.
 

 • De COVID-19 waarborg wordt enkel toegekend voor de financiering aan een onderneming die op 31 december 2019 geen onderneming in moeilijkheden was (bij de standaard waarborg ligt de evaluatie op het moment van toekenning);

 • De termijn bedraagt maximaal 6 jaar;

 • Voor deze crisiswaarborg wordt de bij toekenning te betalen premie verlaagd in vergelijking met de huidige Gigarant premie;

 • Er wordt gezorgd voor een goede spreiding van het risico tussen banken en overheid;

 • Het bedrag van de COVID-19 gewaarborgde financiering wordt per onderneming tijdelijk beperkt conform de Europese regelgeving (het dubbele van de totale jaarlijkse bruto loonmassa 2019 of 25% van de totale omzet 2019 of mits een gepaste rechtvaardiging de liquiditeitsbehoefte voor de komende achttien maanden voor een KMO en voor de komende twaalf maanden voor een grote onderneming);

 • Dossiers die onder het toepassingsgebied van het federale ‘corona-akkoord’ vallen worden wel uitgesloten van de Gigarant-waarborg. 
   

Meer info: https://www.pmv.eu/nl/maatregelen-van-pmv-tegen-de-impact-van-het-coronavirus
 

Overbruggingskrediet

De regering en de Nationale Bank van België hebben de banken gevraagd om noodkredieten (nieuwe overbruggingskredieten) aan getroffen zelfstandigen en bedrijven te geven. Het gaat om tijdelijke kredieten met een looptijd van maximaal 5 jaar.

Er hangt een staatswaarborg aan die leningen. Wie een noodkrediet met staatswaarborg vraagt, moet een vergoeding betalen aan de overheid. Die bedraagt 0,25 procent en voor grotere bedragen 0,50 procent. Die komt bovenop de te betalen rente. De rente op de leningen varieert van 2 procent voor kredieten met een looptijd van 12 maanden tot 3 jaar, tot maximaal 2,5 procent voor kredieten met een looptijd tussen 3 en 5 jaar.

Deze kredieten kunnen aangevraagd worden tot eind juni 2021.


Kredietbemiddelaar

Bij problemen om een lening te bekomen kan u de Vlaamse kredietbemiddelaar inschakelen. Hij bemiddelt kosteloos tussen ondernemers en banken om tot een oplossing te komen (vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vlaamse-kredietbemiddelaar).
 

Uitbreiding win-winlening

Vrienden en familie kunnen kleine en middelgrote ondernemingen een win-winlening verstrekken. Ze krijgen daarvoor in ruil een jaarlijks voordeel via de belastingbrief van 2,5% op het openstaande kapitaal. De ondernemer kan op die manier via een achtergestelde lening extra kapitaal verwerven. Maar een aantal huidige voorwaarden voor de win-winlening zijn, zeker in crisistijden, minder aantrekkelijk. Het totaal aan te trekken bedrag is soms te laag en de looptijd is vaak te lang of net te kort. Daarom wordt de win-winlening nu aangepast.

 

 • Meer flexibiliteit in de looptijd: in plaats van een looptijd van 8 jaar, wordt het mogelijk te variëren van looptijd tussen 5 en 10 jaar.

 • De maximumbedragen worden aangepast: het maximum van 50.000 euro per kredietgever wordt opgetrokken tot 75.000 euro, het maximum van 200.000 euro per onderneming wordt opgetrokken tot 300.000 euro.

 • Leningen die aflopen in 2020 kunnen vrijwillig met 2 jaar verlengd worden. Zo kunnen ondernemingen de terugbetaling meer spreiden of uitstellen. Het fiscale voordeel van 2,5% wordt uitgebreid tot de totale looptijd van maximum 10 jaar.

 • Ook voor kleine aandeelhouders (met maximum 5% van de aandelen) wordt het toegelaten om een win-winlening te verstrekken.

 • De rentevoet bedraagt nog steeds maximum de wettelijke rentevoet en minimum de helft van die rentevoet (1,75% voor 2020).
   

Hogere Vlaamse waarborg

Als de kredietnemer niet kan terugbetalen in geval van faillissement bijvoorbeeld, is er in de plaats van 30% nu tijdelijk 40% overheidswaarborg.
Dat geldt voor alle overeenkomsten die worden afgesloten tot en met 31 december 2021 voor de gehele looptijd. Daarna is er een overheidswaarborg van 30%.
 

Info

Meer info vindt u op de website van PMV (globale info) en PMV/z (rechtstreekse link).
 

Handelshuurlening

De Vlaamse overheid voorziet in een handelshuurlening voor ondernemingen die door de coronamaatregelen moeilijkheden ondervinden om hun handelshuur te betalen.

Concreet schiet de Vlaamse overheid een aantal maanden huur voor, op voorwaarde dat de verhuurder ook één of twee maanden huur kwijtscheldt.

De aanvraag voor een handelshuurlening kan u indienen via www.vlaio.be/handelshuurlening.

De Vlaamse regering heeft ook deze maatregel verlengd, tot 1 juli 2021.
 

Aantrekkelijker vanaf 4 januari

Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits is de handelshuurlening uitgebreid en aantrekkelijker gemaakt.

Een huurder zal een lening van maximaal 4 maanden kunnen aangaan als de verhuurder minstens 1 maand huur kwijtscheldt.
Huurders kunnen tot 60.000 euro per pand lenen aan een rente van 2% per jaar.
Een ondernemer die meerdere panden huurt, kan in totaal tot maximaal 150.000 euro lenen.
Pas na 6 maanden start de terugbetaling van de lening.

Ook ondernemingen die na 12 maart 2020 werden opgestart, kunnen een handelshuurlening aangaan.

Een ondernemer die al een achtergestelde lening heeft lopen, kan geen beroep doen op de handelshuurlening.

De aangepaste handelshuurlening treedt in werking op 4 januari 2021.
 

Verhoogde investeringsaftrek

N.a.v. de coronacrisis heeft de regering de investeringsaftrek op vaste activa die worden aangekocht tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020 tijdelijk verhoogd tot 25%. Daarnaast verlengt de regering de termijn voor de overdracht van ongebruikte investeringsaftrek tot de twee volgende belastbare tijdperken in plaats van één belastbaar tijdperk.
Deze maatregel is ondertussen verlengd tot 31 december 2022.

Ter info: de investeringsaftrek is een fiscaal voordeel waarbij u een bepaald percentage van de aanschaffingswaarde van uw investeringen mag aftrekken van de belastbare winst van uw onderneming. Het moet gaan om nieuwe materiële of immateriële vaste activa. De activa mogen uitsluitend voor beroepswerkzaamheden worden gebruikt en moeten ten minste over 3 jaar afschrijfbaar zijn.
Enkel eenmanszaken, vrije beroepen en kleine ondernemingen kunnen van deze investeringsaftrek gebruik maken.

Meer info vindt u op de website van Vlaio.


U vindt ook meer info over de coronamaatregelen op de website van Unizo - unizo.be/coronasteunmaatregelen

 

Stel ons hier uw vraag. Of vraag een bezoek aan van een van onze medewerkers. Bouwunie-leden contacteren het Bouwunie-expertenteam ook snel via 02 588 11 00 of via info@bouwunie.be.

Dank voor uw vraag. Een van onze experts volgt uw vraag verder op.
Er is een onherstelbare fout opgetreden.
Er was een probleem bij het laden van het formulier.
De verwerking is bezig. Even geduld a.u.b.

Graag nog even uw gegevens zodat we u indien nodig kunnen contacteren:

 • {{ data.formData.vat_isvalid = ((data.formData.vat && contactRequestForm.vat.$valid)? '1':null) }}
 • validatie...

 • Vul alle velden volledig in. De verplichte velden zijn aangegeven.

  Bouwunie verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op leden- of prospectenbeheer. Indien u dit als niet-lid niet wil, volstaat een mail naar privacy@bouwunie.be.

  U kan uw gegevens inkijken en laten aanpassen via een eenvoudig verzoek aan Bouwunie mét bewijs van identiteit.
  Met vragen of klachten over gegevensverwerking kan u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.privacycommission.be
  Het algemeen beleid van Bouwunie inzake gegevensverwerking vindt u onderaan deze pagina.

 
Bouwunie vzw
Maria-Theresialaan 35
1800 Vilvoorde
Tel: 02 588 11 00
Fax: 02 253 07 45
E-mail: info@bouwunie.be
Web:
Unizo vzw
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel: 0800 20 750
E-mail: ondernemerslijn@unizo.be
Web:
Uw passie verdient de beste ondersteuning.

Bouwunie.be gebruikt cookies om u de beste ervaring op de website te bieden. Door op "OK" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. U kan de cookies weigeren. Hou er wel rekening mee dat dan bepaalde grafische elementen niet correct verschijnen en u bepaalde applicaties niet volledig kan gebruiken.
Wilt u meer weten over cookies of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Klik dan op "Meer over cookies?".