Veilig naar en op de werf

Algemene maatregelen 

Constructiv heeft een algemene preventiefiche opgemaakt met maatregelen om de verspreiding van het coronavirus op bouwplaatsen tegen te gaan.
U vindt dit overzicht op de website van Constructiv: algemene preventiefiche

Daar zijn ook toolboxfiches voor werknemers beschikbaar: een algemene toolboxfiche met preventieve en hygiënische maatregelen en een zogenaamde "Last minute risicoanalyse". 
 

Pas altijd de maatregelen inzake basishygiëne toe!

Met de volgende maatregelen kunt u de verspreiding van corona-, griep- en andere virussen voorkomen. Deze gelden zowel voor u als voor uw medewerkers:
 
 • Was de handen regelmatig met water en zeep of stel ontsmettingsmiddelen op basis van alcohol (>70%) ter beschikking (bv. voor buitenwerknemers)
 • Vermijd het aanraken van ogen, neus en mond met ongewassen handen.
 • Bedek mond en neus volledig bij het hoesten en niezen. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak
 • Hebt u geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van de elleboog, niét in de handen.
 • Vermijd nauw contact met personen met symptomen van luchtwegaandoeningen (bv. hoesten en niezen).
 • Houd afstand van andere mensen. Bij begroetingen: geen kussen, geen handen schudden
 • Reinig en desinfecteer voorwerpen die u vaak gebruikt (bv. PC’s, pennen, telefoons, handgrepen en andere oppervlakken).


Vraag bij uw externe dienst naar sensibiliseringsaffiches of informatieve posters over handhygiëne of download de infoaffiche met voorzorgsmaatregelen.
Affiches en informatie in andere talen vindt u op www.info-coronavirus.be/en/translation

 

Vervoer

 

Preventiemaatregelen

 • handen wassen voor vertrek
 • bepaal het maximaal aantal personen dat kan worden vervoerd i.f.v. het voertuig
 • daarbij moet het principe van social distancing van min. 1,5 m in de voertuigen in acht genomen worden.
  u volgt de positionering volgens de richtlijnen en schema’s uit de Generieke gids  (zie werk.belgie.be - u vindt het schema op p. 15)
 • Indien het niet mogelijk is de social distancing-regels te respecteren:
  • beperk het aantal personen in het voertuig, 
  • of voorzie afscheidingen in voldoende flexibel materiaal met aandacht voor zichtbaarheid en veiligheid (wegcode)
  • in dit geval moet elke inzittende een mondmasker dragen en moet er ontsmettende handgel in het voertuig aanwezig zijn.
 • het voertuig zoveel mogelijk door dezelfde chauffeur en passagier(s) laten gebruiken, op vaste zitplaatsen en zo min mogelijk gebruikerswissels voorzien
 • reinigen van het voertuig aan de handgreep van de deuren vóór gebruik
 • bij chauffeurswissel moeten de contactoppervlakken van de voertuigen worden gereinigd en ontsmet (handgreep deuren, stuur, versnellingspook, bedieningspaneel radio, airco,…)
 • het voertuig ook regelmatig verluchten; zorg dat de ventilatie- en verluchtingssystemen goed functioneren en onderhouden zijn
 • handen wassen bij aankomst

Bovenstaande principes zijn door Constructiv verwerkt in een algemene risicoanalyse (website)

In de praktijk kan dan bv. het volgende:
 • maximaal 2 personen per zitbank van 3 posities (altijd een zitplaats tussenlaten),
 • op een zitbank van 2 personen moet een afscheiding voorzien worden,
 • een rij waar 2 passagiers (of chauffeur en passagier) zitten, wordt gevolgd door een nieuwe rij met de passagier in het midden (uitz.: indien een afscheiding reglementair geplaatst kan worden tussen de opeenvolgende rijen);
 • alle inzittenden moeten mondmaskers dragen.
   

Het gebruik van afscheidingen in voertuigen

Het gebruik van “afscheidingen” in de wagen en camionette is toegelaten als de social distance van 1,5 meter niet kan gegarandeerd worden. Dit staat opgenomen in de aangepaste richtlijnen (FAQ) die het crisiscentrum op 21 april heeft gepubliceerd. Op die manier kunnen dus meerdere mensen van hetzelfde vervoersmiddel gebruik maken, ook als de veilige afstand niet kan worden nageleefd.

Maar: externe diensten voor preventie en bescherming op het werk raden het plaatsen van een vaste afscheiding af:
 • het is mogelijk dat door de plaatsing van dergelijk scherm het zicht naar de rechterrijspiegel zal beperkt/bemoeilijkt worden omwille van reflectie e.d.
 • het bijplaatsen van een afscherming kan een conflict opleveren met het gelijkvormigheidsattest van het voertuig. Deze afscherming is immers een voorziening die niet door de fabrikant wordt aangeboden als optie en dus niet binnen dit gelijkvormigheidsattest kan vallen;
 • bij een ongeval kan dit tot problemen leiden naar verzekering en aansprakelijkheid: zal de verzekering akkoord gaan indien een inzittende gekwetst geraakt door stukken plexi? Inzake de BA auto zal dit wellicht geen problemen geven, maar misschien wel inzake de arbeidsongevallenverzekering (ongeval op weg naar of van het werk).
 

Technische eisen gesteld aan de afschermingen in voertuigen

Het Vlaams Departement Mobiliteit & Openbare Werken heeft een instructie gepubliceerd, gericht aan de automobielinspectie m.b.t. “demonteerbare afschermingen in voertuigen”:

Hierin staat vermeld dat er een tijdelijke afscherming geplaatst mag worden in het voertuig tegen de verspreiding van corona tussen 4 mei 2020 en 1 mei 2021.
Na 1 mei 2021 wordt de afscherming door de autokeuring afgekeurd.
 
De tijdelijke afscherming moet wel voldoen aan een aantal vereisten:
 • De afscherming moet gemakkelijk demonteerbaar zijn (zonder gebruik van gereedschap).
 • Het materiaal van de afschermingen moet flexibel zijn (versplintert niet of zeer moeilijk): hoogwaardig en slagvast polycarbonaat of gelijkwaardig materiaal.
 • Plexiglas ( = acrylaat ) is niet toegelaten omdat het materiaal bij breuk versplintert en dit letsels kan veroorzaken.
 • Als alternatief zijn soepele transparante gordijnen in kunststof toegelaten mits ze te allen tijde goed opgespannen blijven.
 • De lichtdoorlaatbaarheid moet minstens 70% bedragen om het zichtveld van de bestuurder en indirect zicht (spiegels) te vrijwaren.
 • De afscherming mag de goede werking van de veiligheidsgordels, airbags, … niet verhinderen zodoende de veiligheid van de passagiers gegarandeerd blijft.
 
Alle vereisten zijn opgenomen in een instructie die u kan raadplegen op https://dam.vlaanderen.be/m/2335b7f36dc2b614/original/Instructie-corona-tijdelijke-afscherming.pdf
 

Moet ik mijn bestaande risicoanalyse aanpassen i.f.v. corona?

Constructiv heeft een algemene risicoanalyse opgemaakt waarin specifieke preventiemaatregelen werden opgenomen i.f.v. corona voor heel wat activiteiten:
 • algemeen (bv. gebruik van sociale voorzieningen, verplaatsingen op de werf, leveringen van materialen,…)
 • afbraakwerken
 • ruwbouw
 • dakwerken
 • gevelbekleding
 • buitenschrijnwerken
 • pleisterwerken
 • schilderwerken
 • HVAC
 • interieurinrichting
 • wegenwerken
 • riolering

U kan deze algemene risicoanalyse downloaden van de Constructiv-website.
 

Welke voorzorgsmaatregelen moet ik nemen voor de werkzaamheden bij particulieren?

 

Werken binnenshuis

Sinds maandag 4 mei 2020 kan er terug gewerkt worden in bewoonde gebouwen mits inachtneming van verschillende maatregelen: 
 • Vooraleer de werken binnenshuis te starten, zal er overleg zijn tussen de bewoners en de uitvoerders, dit in functie van de planning en de situatie ter plaatse en de eventuele wens van de bewoners om geen werken uit te voeren.
 • Interactie tussen bewoners en/of gebruikers van het gebouw enerzijds en de uitvoerders van de werkzaamheden anderzijds moet beperkt en indien mogelijk vermeden worden. 
 • Bewoners/gebruikers zijn niet aanwezig in de ruimte waarin effectief gewerkt wordt tenzij de ruimte groot genoeg is.
 • De toegang naar de ruimte waar gewerkt moet worden, moet vrij zijn en indien mogelijk uitsluitend voorbehouden aan de uitvoerders. Als dat niet mogelijk is, moet iedereen die zich in de doorgang bevindt of begeeft (zowel uitvoerders als bewoners/gebruikers), een mondmasker dragen en de social distancing zo goed als mogelijk respecteren. Desgevallend kunnen voorrangsregels worden opgesteld om “kruising” te vermijden.
 • Om een maximale bescherming te garanderen, stelt de werkgever een PBM-kit* ter beschikking van de werknemers die binnenshuis werken.
Deze preventieve maatregelen zijn eveneens van toepassing bij opmetingen en planbesprekingen in functie van offertes en werkplanning. 
  
* Inhoud PBM kit (bepaald door Constructiv):
 • hygiënisch mondmasker - behalve bij blootstelling aan carcinogene agentia (kwartsstof, asbest, …) dan is een FFP2/P3 masker noodzakelijk.
 • wegwerphandschoenen (+ een reserve-paar) bij aanraking van mogelijks besmette voorwerpen
 • handgel voor na de werkzaamheden
Zie de Constructiv-toolboxfiche “Coronavirus-PBM-kit voor werknemers
 

Werken binnenshuis op plaatsen waar Covid-19-zieken verblijven

In geval dat in het bewoond/gebruikt gebouw personen verblijven die ziektesymptomen van Covid-19 vertonen, dienen volgende maatregelen te worden voorzien:
 • alle uitvoerders dragen verplicht PBM (FFP2 of meer); een gewoon mondmasker volstaat dus niet
 • geen enkele interactie met de zieke(n)
 • alle bewoners/gebruikers van het gebouw dienen een mondmasker te dragen
 • bijkomende PBM’s worden in onderling overleg besproken tussen werkgever en werknemer.
 • een uniforme sectorvragenlijst dient vooraf door de eigenaar/bewoner/gebruiker van het gebouw ingevuld te worden om de situatie goed te kunnen inschatten
 • de werknemer die gevraagd wordt om in deze gebouwen te werken, kan dit werk zonder nadelige gevolgen, weigeren uit te voeren.
 
Constructiv heeft bovenstaande preventiemaatregelen opgenomen in de checklist voorafgaand aan werken uitgevoerd bij een particulier
 

Welke maatregelen moet ik nemen bij co-activiteit?

  

Beperken van co-activiteit

In eerste instantie moet co-activiteit zoveel mogelijk worden beperkt. 
 

Coronaverantwoordelijke aanduiden (door hoofdaannemer)

In geval van co-activiteit duidt de hoofdaannemer een voldoende bevoegd coronaverantwoordelijke (iemand van de hiërarchische lijn van de hoofdaannemer, bijvoorbeeld de ploegbaas of werfleider) aan. 

De coördinaten van de Coronaverantwoordelijken zullen worden uitgehangen op de werf, naar analogie met de signalisatieverantwoordelijke bij wegenwerken, alsook ter kennis gebracht van de veiligheidscoördinator en alle actoren aanwezig op de werf. 
 

Organisatorische maatregelen treffen

Volgende organisatorische maatregelen zijn mogelijk indien de co-activiteit aanleiding geeft tot het uitvoeren van werken door werknemers van dezelfde of verschillende werkgevers op eenzelfde verdieping/werklocatie/afgebakende ruimte… waarbij het risico ontstaat dat de social distancing niet ten allen tijde kan gerespecteerd worden:  
 
 • Indien mogelijk, één enkele onderaannemer per verdieping/ werklocatie/afgebakende ruimte (sequentiële opeenvolging van de onder(of neven-)aannemer 
 • Indien niet mogelijk, het aantal arbeiders (van dezelfde of verschillende werkgevers) die tegelijk aan de slag zijn, op eenzelfde verdieping/ werklocatie/afgebakende ruimte beperken waarbij elke arbeider verplicht wordt een mondmasker te dragen. De arbeider die dit weigert, dient tijdelijk van de werf te worden verwijderd door de Coronaverantwoordelijke of de door hem aangestelde. Hij mag de werkzaamheden pas hervatten nadat hij alle preventiemaatregelen terug in acht heeft genomen.
 • Op werven dienen werknemers en andere aanwezigen zo min mogelijk elkaar te kruisen. Hiertoe kan een circulatieplan uitgewerkt worden (bijv. éénrichtingscirculatie) inclusief voorrangsregels (bij kruising) en het dragen van mondmaskers.
 • Het item werforganisatie bij co-activiteit in Coronatijden dient expliciet vooraf besproken te worden tussen opdrachtgevende aannemer en opdrachtnemende aannemer(s) (cf. Checkin@work) – o.a. noodzakelijk voor gezag van de aan te duiden/aangeduide Coronaverantwoordelijke, én concrete afspraken i.v.m. social distancing. 

Constructiv heeft bovenstaande preventiemaatregelen opgenomen in de checklist voorafgaand aan werken uitgevoerd bij een professionele klant

We hebben twee modelbrieven gemaakt die u als onderaannemer kan gebruiken om uw hoofdaannemer enerzijds te vragen welke maatregelen hij neemt om de social distancing op de werf te handhaven en anderzijds op de hoogte te brengen van het feit dat er té veel personen op de werf aanwezig zijn om de social distancing te kunnen respecteren en dat u dus niet aan het werk kan (blijven).
U vindt ze hieronder.
 

Modelbrief - Te veel aannemers op werf - Organisatie werf (14 kB)

15/04/2020

Voorbeeld van brief voor onderaannemer als er te veel volk op de werf zou rondlopen: organisatie

Modelbrief - Te veel aannemers op werf - Schorsing werkzaamheden (14 kB)

15/04/2020

Voorbeeld van brief voor onderaannemer als er te veel volk op de werf zou rondlopen: schorsing werkzaamheden

Stel ons hier uw vraag. Bouwunie-leden contacteren het Bouwunie-expertenteam ook snel via 02 588 11 00 of via info@bouwunie.be.

Bedankt voor uw vraag. Een van onze experts volgt uw vraag verder op.
Er is een onherstelbare fout opgetreden.
Er was een probleem bij het laden van het formulier.
De verwerking is bezig. Even geduld a.u.b.

Graag nog even uw gegevens zodat we u indien nodig kunnen contacteren:

 • {{ data.formData.vat_isvalid = ((data.formData.vat && contactRequestForm.vat.$valid)? '1':null) }}
 • validatie...

 • Vul alle velden volledig in. De verplichte velden zijn aangegeven.

  Bouwunie verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op leden- of prospectenbeheer. Indien u dit als niet-lid niet wil, volstaat een mail naar privacy@bouwunie.be.
  U kan uw gegevens inkijken en laten aanpassen via een eenvoudig verzoek aan Bouwunie mét bewijs van identiteit.
  Met vragen of klachten over gegevensverwerking kan u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.privacycommission.be
  Het algemeen beleid van Bouwunie inzake gegevensverwerking vindt u onderaan deze pagina.

 
Bouwunie vzw
Maria-Theresialaan 35
1800 Vilvoorde
Tel: 02 588 11 00
Fax: 02 253 07 45
E-mail: info@bouwunie.be
Web:
Unizo vzw
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel: 0800 20 750
E-mail: ondernemerslijn@unizo.be
Web:
Uw passie verdient de beste ondersteuning.

Bouwunie.be gebruikt cookies om u de beste ervaring op de website te bieden. Door op "OK" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. U kan de cookies weigeren. Hou er wel rekening mee dat dan bepaalde grafische elementen niet correct verschijnen en u bepaalde applicaties niet volledig kan gebruiken.
Wilt u meer weten over cookies of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Klik dan op "Meer over cookies?".